Regulamin


Regulamin komentowania w serwisie Infonfz.pl

Regulamin prowadzenia bloga w serwisie Infonfz.pl

Regulamin newslettera w serwisie Infonfz.plRegulamin komentowania w Serwisie Infonfz.pl


§ 1


Określenia użyte w regulaminie oznaczają: 

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin komentowania w Serwisie Infonfz.pl";

2. Archnet – Archnet sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Łokietka 18b/1, 30-016 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieści , XI Wydział Gospodarczy Krakowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413024 , o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, wydawca oraz administrator serwisu internetowego Infonfz.pl;

3. Serwis Infonfz.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Archnet pod aktualnym adresem elektronicznym www.Infonfz.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

§ 2


1. Regulamin niniejszy określa zasady uczestniczenia w forum wymiany komentarzy w Serwisie Infonfz.pl oraz w innych serwisach Archnet poprzez wymianę informacji, komentarzy i opinii.

2. Dostęp do Serwisu Infonfz.pl oraz do komentarzy pod artykułami zamieszanymi w Serwisie Infonfz.pl posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci teleinformatycznej posiadający konto w serwisie Facebook.com.

3. Żaden użytkownik nie może identyfikować się wyrażeniem powszechnie uznawanym za wulgarny, oznaczeniem komercyjnym lub łudząco i celowo podobnym do loginu innego użytkownika posiadającego konto. Serwis Infonfz.pl uwarunkowuje umożliwienie zamieszczania wpisów od dokonania przez użytkowników uprzedniej rejestracji w serwisie Facebook.com.

4. Serwis Infonfz.pl umożliwia prezentowanie różnych poglądów, tym samym polemikę w każdym temacie. Archnet nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich prawdziwości i rzetelności, tym samym nie ingeruje w przebieg dyskusji.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników na stronach Infonfz.pl treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc. Niedopuszczalne jest również umieszczanie w Serwisie Infonfz.pl treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe oraz naruszających zasady Netykiety.

6. Niedopuszczalne jest również umieszczanie:

- przekazów reklamowych

- wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim, do których rozpowszechniania użytkownik nie jest uprawniony.

7. Umieszczanie na stronach Serwisu Infonfz.pl przekazów reklamowych dopuszczalne jest wyłącznie przez uprawnionych przez Archnet użytkowników, na określonych stronach serwisu.

8. Niedopuszczalne jest zamieszczanie wpisów nie posiadających treści.

9. Archnet zastrzega sobie prawo do usuwania treści, o których mowa w pkt 4, 5 i 6 Regulaminu, jak również prawo do blokowania uczestnictwa w Serwisie Infonfz.pl w stosunku do osób naruszających postanowienia Regulaminu.

10. Osoby zamieszczające wypowiedzi w Serwisie Infonfz.pl rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób.

11. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin administracja Serwisu Infonfz.pl ma prawo blokować dostęp do komentarzy w serwisie poprzez wystąpienie do platformy Facebook.com o zablokowanie, lub usunięcie konta takiego użytkownika.

12. Komentujący w Serwisie Infonfz.pl wyrażają zgodę na umieszczenie tych treści na wszystkich stronach serwisów prowadzonych przez Archnet w wybranej przez Archnet formie.

13. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu Infonfz.pl, komentarzy pod artykułami, lub zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: kontakt@Infonfz.pl, lub listownie na adres: Archnet oddział Wrocław, Świeradowska 47/8 , 50-559 Wrocław.

14. Archnet będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

15. Archnet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Z aktualnie obowiązującym Regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie: www.Infonfz.pl.

16. Regulamin obowiązuje od dnia 24 marca 2014.Archnet Sp. z o.o.

Regulamin prowadzenia bloga w serwisie Infonfz.pl


Witamy na stronie serwisu Infonfz.pl, którego celem jest stworzenie portalu informacyjno - społecznościowego z aktualnymi informacjami oraz opiniami na tematy związane z medycyną, zdrowiem, nauką oraz zarządzaniem medycyną, wzbudzające społeczne zainteresowanie.

Opinie oraz treści wyrażane przez użytkowników serwisu lub osoby trzecie przedstawiają wyłącznie ich własne zdanie i nie odzwierciedlają opinii Archnet.

Prawdziwość oraz kompletność przedstawianych opinii oraz treści nie jest weryfikowana, ani gwarantowana przez Archnet.

Archnet, otwierając nową przestrzeń w polskim internecie, pragnie tworzyć przejrzystą, kulturalną i przyjazną przestrzeń wymiany opinii, poglądów i komentarzy na tematu związane z branżą medyczną , zdrowiem i nauką.

Użytkownicy serwisu Infonfz.pl mają prawo i obowiązek przyczyniać się do utrzymania wysokiego poziomu dyskusji i polemik, oraz do pogłębiania poruszanych w serwisie tematów.

Archnet zachęca wszystkich użytkowników do wyrażania swoich opinii, niezależnie od tożsamości narodowej, sympatii politycznych, wyznania, ideologii, religii, czy też odmiennego punktu widzenia prezentowanego przez innych użytkowników serwisu, pod warunkiem, że opinie te będą wyrażane z szacunkiem dla innych osób i poglądów i że będą zawierały elementy konstruktywne do prowadzenia dyskusji.

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub przekazaniem nam na dowolnych nośnikach tekstów, komentarzy, opinii, filmów lub zdjęć, prosimy zapoznać się z niniejszym regulaminem.

Archnet zastrzega, że przez fakt korzystania z naszego serwisu wyrażacie Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

Infonfz.pl nie jest otwartą platformą blogową, założenie bloga wymaga wysłania zgłoszenia na adres: blog@Infonfz.pl.  Zgłoszenie powinno zawierać: 

a) informację o osobie blogera 

b) proponowany zakres tematyczny bloga 

c) przykładowy tekst do zamieszczenia

Redakcja zastrzega sobie prawo, do odrzucenia kandydatów na blogera bez konieczności podania powodów.


Z aktualnie obowiązującym regulaminem można zapoznać się w dowolnym momencie na stronie www.Infonfz.pl

§ 1


Określenia użyte w regulaminie oznaczają:

  1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu Infonfz.pl", stanowiący regulamin w rozumieniu Ustawy, określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Archnet na rzecz Użytkowników, w ramach wydawanego przez Archnet Serwisu Infonfz.pl. Regulamin obejmuje w szczególności zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika oraz zasady umieszczania i publicznego udostępniania w Serwisie Infonfz.pl, tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników;

2. Archnet – Archnet sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, adres: ul. W. Łokietka 18b/1, 30-016 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Kraków – Śródmieści , XI Wydział Gospodarczy Krakowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000413024 , o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, wydawca oraz administrator serwisu internetowego Infonfz.pl;

3. Serwis Infonfz.pl - serwis internetowy umożliwiający Użytkownikom zamieszczanie oraz publiczne udostępnianie autorskich tekstów, zdjęć ich autorstwa oraz komentarzy, prowadzony przez Archnet pod aktualnym adresem elektronicznym www.Infonfz.pl oraz pod adresami elektronicznymi będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym adresem elektronicznym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

4. Portal - portal internetowy prowadzony przez Archnet pod aktualnym adresem elektronicznym http://www.Infonfz.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi;

5. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z bezpłatnego indywidualnego konta Użytkownika Serwisu Infonfz.pl;

6. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204).

7. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631).

§ 2


1. Regulamin określa zasady realizacji przez Archnet na rzecz Użytkowników usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom zamieszczania i publicznego udostępniania ich tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy na stronach Serwisu Infonfz.pl, za pośrednictwem indywidualnego konta w formie m.in. indywidualnego bloga.

2. Usługa obejmuje nadto promowanie wybranych przez Archnet tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy Użytkowników w ramach prowadzonej promocji Serwisu Infonfz.pl poprzez działania podejmowane na stronach Serwisu Infonfz.pl lub innych serwisów internetowych wydawanych przez Archnet.

3. W przypadku wykorzystania poszczególnych tekstów, zdjęć, filmów oraz komentarzy w sposób opisany w ust. 2 powyżej, Archnet umieści informację wskazującą na Użytkownika, który zamieścił w Serwisie Infonfz.pl dany materiał, jako źródło pochodzenia tekstu.

§ 3


1. Usługa będąca przedmiotem Regulaminu jest dostępna dla wszystkich osób korzystających z Portalu.

2. W ramach świadczenia usługi, na warunkach Regulaminu, Archnet, w zakresie przez siebie określonym, zakładając indywidualne konto, udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie umożliwiające zamieszczanie i publiczne udostępnianie tekstów, zdjęć, filmów, komentarzy, linków oraz innych materiałów.

3. Użytkownikiem Serwisu Infonfz.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

4. Użytkownik zarejestrowany uzyskuje dostęp do konta w Serwisie Infonfz.pl przez podanie loginu i hasła dostępu przyporządkowanych mu w Portalu.

5. Wszelkie informacje i powiadomienia dotyczące korzystania z konta przesyłane będą na adres poczty elektronicznej Użytkownika przyporządkowany mu w Portalu lub na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym, jak również opublikowane będą na stronie głównej Serwisu Infonfz.pl. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu elektronicznego.

6. Użytkownik zobowiązuje się regularnie umieszczać w Serwisie Infonfz.pl teksty, zdjęcia, filmy, komentarze lub inne treści. Częstotliwość zamieszczania jest uzgodniona z Archnet.

§ 4


1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu Infonfz.pl w sposób zgodny z prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz celami Serwisu Infonfz.pl. Użytkownik ponowi wyłączną odpowiedzialność za przekazane Serwisowi Infonfz.pl treści oraz konsekwencje ich zamieszczenia i publikacji, w szczególności w świetle Ustawy o prawie autorskim. Zakazane jest w szczególności przekazywanie za pośrednictwem Serwisu Infonfz.pl treści i materiałów szkalujących, oszczerczych, zawierających groźby, obscenicznych, pornograficznych, pedofilskich, nienawistnych, rasistowskich, nawołujących do przemocy politycznej, rasistowskiej i ksenofobicznej, jak również treści naruszających prawo własności, prawo do wizerunku, ochrony prywatności innych osób, które skutkują odpowiedzialnością cywilną lub karną.

2. Użytkownik ma prawo wyświetlać w udostępnionym miejscu na serwerze Portalu dowolne, zgodne z Regulaminem, linki, informacje o sobie, materiały autopromocyjne.

3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatne, indywidualne konto w Serwisie Infonfz.pl. w tym za zawartość i formę zamieszczanych materiałów.

4. Użytkownik zamierzający zamieszczać lub zamieszczający na stronach prowadzonego przez siebie bloga treści przeznaczone wyłącznie dla osób pełnoletnich, zobowiązany jest uaktywnić komunikat ostrzegający o takiej zawartości bloga.

5. Archnet nie ponosi odpowiedzialności za teksty, filmy, zdjęcia, komentarze i treści zamieszczane przez Użytkownika i zastrzega sobie, zgodnie z Ustawą, prawo uniemożliwienia dostępu do materiałów publicznie udostępnionych przez Użytkownika w przypadku uzyskania wiarygodniej wiadomości o bezprawnym wykorzystaniu takich materiałów.

§ 5


1. Użytkownik oświadcza, że publicznie udostępnione przez niego treści nie naruszają tajemnicy handlowej, przepisów prawa (w szczególności prawa autorskiego i praw pokrewnych), ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa własności oraz prawa do wizerunku, a Użytkownik jest w pełni uprawniony do zamieszczenia tych filmów, zdjęć i treści w Serwisie Infonfz.pl.

2. Użytkownik oświadcza, że poprzez umieszczenie w Serwisie Infonfz.pl tekstów, filmów i zdjęć (niezależnie od formy i nośnika, na którym zostaną przekazane, czy to w formie tekstu, pliku video, zdjęcia, pliku audio lub w innej formie) przyznaje on nieodpłatnie Archnet, z zastrzeżeniem postanowień § 2 ust. 3 powyżej, zbywalne prawo do: powielania takich treści za pomocą wszelkich znanych technik i środków, zamieszczania lub publikowania takich opinii lub treści w Serwisie Infonfz.pl, jak również na stronach internetowych osób trzecich, z którymi Archnet zdecydował się na promowanie, rozpowszechnianie i wykorzystanie treści Serwisu, dystrybucji i rozpowszechniania treści oraz korzystania z zawartości strony internetowej Portalu w celach promocyjnych i marketingowych.

3. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów na stronie Serwisu Infonfz.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

§ 6


1. Niedopuszczalne jest prowadzenie przez Użytkowników na stronach Serwisu, bez porozumienia z Archnet działalności reklamowej lub marketingowej, której zasadniczym celem jest promocja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub promocja towarów lub usług.

2. Archnet ma prawo do prowadzenia działalności marketingowej, autopromocyjnej i charytatywnej na stronach Serwisu Infonfz.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji filmów, tekstów, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie Infonfz.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu Infonfz.pl.

§ 7


Archnet zastrzega sobie prawo do: czasowego zablokowania dostępu do tekstu, filmu, zdjęcia lub komentarza w sytuacji powzięcia wiadomości, że treść może naruszać prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich, usuwania filmów, zdjęć lub treści naruszających postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu, blokowania uczestnictwa w Serwisie Infonfz.pl w stosunku do osób naruszających w sposób notoryczny postanowienia § 4 i § 6 Regulaminu, podjęcia wszelkich innych środków, jakie Archnet uzna za zgodne z jego interesem oraz interesem Użytkowników.

§ 8


Na podstawie Ustawy oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Archnet może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu Infonfz.pl sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. 

§ 9


1. Archnet dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Infonfz.pl oraz udzieli Użytkownikom pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania.

2. Archnet zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Serwisu Infonfz.pl. Archnet dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach najmniejszej aktywności Serwisu i trwały nie dłużej niż 12 (dwanaście) godzin w każdym tygodniu udostępniania Serwisu Infonfz.pl.

3. Archnet nie gwarantuje że Serwis Infonfz.pl będzie działał bez jakichkolwiek zakłóceń lub błędów.

4. Archnet zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu Infonfz.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem.

5. Archnet może wprowadzić w Serwisie Infonfz.pl dodatkowe odpłatne usługi.

§ 10


1. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu Infonfz.pl oraz zasady ochrony prywatności określają odpowiednio następujące regulaminy: "Regulamin konta Użytkownika Serwisu Infonfz.pl" oraz „Regulamin prywatności Użytkownika Serwisu Infonfz.pl”. Dane osobowe Użytkowników Serwisu Infonfz.pl będą przetwarzane przez Archnet, zgodnie z prawem, również w celu świadczenia usług w obrębie Serwisu Infonfz.pl.

2. Administratorem danych osobowych jest Archnet.

3. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 11


1. Reklamacje i zgłoszenia dotyczące funkcjonowania Serwisu Infonfz.pl, filmów, teksów, zdjęć lub komentarzy oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń Regulaminu, w szczególności postanowień § 4 powyżej, powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@Infonfz.pl lub listownie na adres: Archnet oddział Wrocław, Świeradowska 47/8, 50-559 Wrocław.

2. Reklamacje oraz zgłoszenia dotyczące naruszeń powinny zawierać co najmniej: oznaczenie podmiotu składającego reklamację (imię, nazwisko/nazwa, adres, adres poczty elektronicznej; przedmiot reklamacji lub zgłoszenia; okoliczności uzasadniające reklamację lub zgłoszenie.

3. Odpowiedź na reklamację lub zgłoszenie udzielona zostanie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.

§ 12


1. Archnet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Archnet powiadomi Użytkowników zarejestrowanych pocztą elektroniczną wysłaną na adresy ich kont pocztowych podanych przy zakładaniu konta, jak również opublikuje zmiany na stronie głównej Serwisu Infonfz.pl na 14 (czternaście) dni przed wejściem zmian w życie.

2. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Serwisu Infonfz.pl, w szczególności w przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu.

3. Użytkownik zobowiązuje się do pozostawienia na serwerze umieszczonych przez siebie treści, jeśli postanowi odstąpić od korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Archnet

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy oraz Ustawy o prawie autorskim.

5. Regulamin obowiązuje od 24 marca 2014 roku.

Archnet Sp. z o.o.

Regulamin newslettera w serwisie Infonfz.pl


Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), firma Archnet Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. W. Łokietka 18 B/1, wydawca serwisu internetowego Infonfz.pl zwana dalej Infonfz publikuje poniżej regulamin „Regulamin newslettera w serwisie Infonfz.pl”:

1. „Newsletter w serwisie Infonfz.pl” jest bezpłatną i bezterminową usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o najnowszych wpisach blogerów Infonfz poprzez wysyłanie linków drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

2. W celu świadczenia usługi „Newsletter Infonfz” Infonfz pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej (e-mail).

3. W celu otrzymywania „Newslettera Infonfz” Użytkownik powinien:

a) Dokonać zamówienia poprzez podanie w formularzu elektronicznym dostępnym na stronie każdego bloga swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail),

b) Zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych i potwierdzenia zapozania się z regulaminem,

c) Posiadać aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail),

d) Aktywować link zawarty w wiadomości wysłanej automatycznie przez Infonfz na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (e-mail).

4. Z chwilą aktywowania linku zawartego w wiadomości o której mowa w ust. 4 pkt d, pomiędzy Stronami zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi „Newsletter Infonfz”.

5. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych podanych w procesie rejestracji. 6. Użytkownik może w każdym momencie dokonać ponownego zamówienia usługi „Newsletter Infonfz”.

7. Infonfz zastrzega sobie prawo do:

a) Czasowego wyłączania usługi „Newsletter Infonfz”, jeśli będzie to niezbędne ze względów technicznych.

b) Całkowitego zaprzestania świadczenia usługi „Newsletter Infonfz” po uprzednim powiadomieniu jego Użytkowników, bez podania przyczyny.

8. Infonfz oświadcza, że podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.