Zdarzenia medyczne: pełna informacja o błędach szpitali powinna być jawna?

Właściciel firmy PR, powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej, zażądał od wszystkich 16 wojewódzkich komisji orzekających o zdarzeniach medycznych dokładnych informacji o prowadzonych sprawach.Michał Henzler domaga się udostępnienia danych o liczbie spraw, które wpłynęły, listy szpitali, których skargi dotyczą, oraz informacji o orzeczeniach komisji. Jak tłumaczy w Gazecie Wyborczej (we wniosku o udostepnienie informacji publicznej nie trzeba przedstawiać powodów - red.), chce zmobilizować komisje do publikowania orzeczeń w sieci. Jego zdaniem powinna powstać ogólnopolska baza.

- Jeśli okazałoby się, że w jednym województwie rację by przyznawano co dziesiątemu pacjentowi, a w sąsiednim już co trzeciemu, to dałoby to do myślenia członkom komisji - uważa Henzler. - Poza tym pacjenci mogliby się dowiedzieć, że w jednym szpitalu przyczyną błędów był niesprawny sprzęt, a w innym - podejście personelu.

Komisje różnie zareagowały na wystąpienie Henzlera. Np. komisja w Kielcach zgodziła się jedynie przesłać mu informacje dotyczące liczby zdarzeń (zainteresowany złożył skargę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach). Z kolei Komisja w Olsztynie udostępniła wszystkie żądane dane.

Skontaktowaliśmy się Biurem Rzecznika Praw Pacjenta, który monitoruje działalność komisji orzekających o zdarzeniach medycznych. W Zespole Prasy i Promocji RPP powiedziano nam, że mogą udostępnić informacje o liczbie spraw, które wpłynęły, oraz o orzeczeniach komisji. Jedynie lista szpitali, których skargi dotyczą, jest objęta tajemnicą.

Na marginesie dodajmy, że syntetyczne informacje na temat działalności komisji z podziałem na województwa (bez nazw placówek medycznych) znajdują się w rozdziale XIII sprawozdania dotyczącego przestrzegania praw pacjenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

Warto też zauważyć, że orzeczenia komisji stanowią informację publiczną, na co wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie (II SAB/Kr 110/13 - Wyrok WSA w Krakowie), rozpatrując skargę Adriana Janusa na bezczynność Wojewódzkiej Komisji do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych.

WSA stwierdził w uzasadnieniu, że ”skarga zasługuje na uwzględnienie, bowiem informacja jakiej zażądała strona skarżąca stanowi informację publiczną, a podmiot do którego zwrócono się o udostępnienie tej informacji, czyli Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych jest podmiotem obowiązanym do udzielenia takiej informacji w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej”.

Analizując zagadnienie, czy dokumenty jakich wydania żądał skarżący (tj. treści wszystkich orzeczeń wydanych przez Komisję do dnia 10 maja 2013 r.) mają charakter informacji publicznej, WSA w Krakowie uznał, że są one informacją publiczną.

 

Sąd zastrzegł jednocześnie, że nie rozstrzyga, czy niniejsze informacje powinny być faktycznie udostępniane w pełnym zakresie. ”Bowiem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy”.

WSA wskazał także, że ”w sytuacji, gdy podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji uzna, że prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu (…), to powinien na podstawie art. 16 ust. 1 w związku z art. 17 ust 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej wydać decyzję o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub też tak ją "przetworzyć" (przy czym sąd nie wskazuje na przetworzenie o którym mowa w art. 3 ust 1 pkt 1 ustawy), by nie naruszać prywatności, danych osobowych osób których orzeczenia wydawane przez komisje dotyczą”.

Wojewódzka Komisja do spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Krakowie zaskarżyła omawiany wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Adrian Janus na blogu ”poświęconym prawnym zagadnieniom ochrony zdrowia w Polsce i na świecie” 16 marca 2014 r. napisał, że ”orzeczenie WSA niestety wiele nie zmieniło i sprawa znajdzie zapewne swój finał przed NSA. Pomoc w mojej sprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zadeklarowała Sieć Obywatelska - Watchdog Polska, która pod hasłem "Jawność sprzyja pacjentom" postanowiła podejść do sprawy w sposób kompleksowy i zwróciła się do wszystkich komisji wojewódzkich o udostępnienie treści orzeczeń”.


autor/ źródło: RR/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Migotanie przedsionków - ważny czynnik ryzyka udaru mózgu


Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego podstawę profilaktyki przeciwudarowej u chorych na migotanie przedsionków…Polscy naukowcy bliżej poznania mechanizmów chorób…

Redakcja

O zasadach refundacji denosumabu

W zakresie refundacyjnym właściwym jest uznanie następującej interpretacji poszczególnych kryteriów przedmiotowego wskazania: - osteoporoza pomenopauzalna u kobiet w wieku powyżej 60 lat (ukończone 60 lat życia, licząc od daty urodzenia);…
mz.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o transgranicznej opiece zdrowotnej obowiązuje

W polskich aptekach może zabraknąć leków – alarmują…

Prezes AstraZeneca: Polska ma szansę stać się wiodącym…

Antybiotyk nie na wszystko i nie zawsze - alarmują…

Wakacyjne infekcje dziecięce

PPOZ tłumaczy co dokładnie wynegocjowało z ministerstwem

Redakcja

Od kogo pacjent może domagać się odszkodowania za poniesione szkody?

Od kogo pacjent, który poniósł szkodę podczas leczenia w podmiocie leczniczym może domagać się odszkodowania? Podmiotem odpowiedzialnym za szkodę pacjenta powstałą w wyniku prowadzonego leczenia może być zarówno…
OZZL/Medexpress
Prawo i zarządzanie