Stanowisko NRL ws. Polityki Lekowej Państwa: propozycje rozwiązań zbyt ogólnikowe

Dokument Polityka Lekowa Państwa 2018-2022 r. zawiera głównie opis stanu obecnego oraz diagnozę, podczas gdy propozycje rozwiązań ujęte są w sposób ogólnikowy - podkreśliła Naczelna Rada Lekarska w przyjętym stanowisku. Jednocześnie pozytywnie oceniła dostosowanie się resortu zdrowia do rekomendacji WHO dotyczącej tworzenia dokumentu określającego politykę lekową państwa, jako elementu polityki zdrowotnej.Według Rady, przedstawiony dokument zawiera głównie opis stanu obecnego oraz diagnozę, podczas gdy propozycje rozwiązań ujęte są w sposób ogólnikowy.

Ponadto według samorządu lekarskiego, projekt dokumentu, w zakresie w jakim określa priorytetowe cele szczegółowe polityki lekowej państwa na najbliższe cztery lata, jest kierunkowo zbieżny z niektórymi postulatami, zgłaszanymi Ministrowi Zdrowia przez samorząd lekarski.

Propozycje dotyczące szczepień ochronnych

Naczelna Rada Lekarska przedstawiła też szczegółowe uwagi, które w jej ocenie powinny zostać uwzględnione w projektowanym dokumencie, m.in. w zakresie profilaktyki pierwotnej.

NRL popiera np. rozszerzenie dostępu do szczepień ochronnych, a jednocześnie wyraża głębokie zaniepokojenie przedstawioną koncepcją przewidującą nadanie  farmaceutom uprawnień do kwalifikacji i wykonywania wybranych szczepień ochronnych. Według NRL, farmaceuci nie mają kwalifikacji w zakresie badania pacjenta i wykonywania procedur medycznych.

Rada poparła ponadto działania mające na celu zahamowanie zjawiska wzrostu liczby niezaszczepionych dzieci i przypomina, że proponowała wprowadzenia ustawowego obowiązku przedstawienia przed przyjęciem do żłobka, przedszkola oraz szkoły zaświadczenia potwierdzającego wykonanie u dziecka szczepień obowiązkowych. 

Samorząd lekarski zgłaszał też postulat wprowadzenia obowiązkowych, finansowanych ze środków publicznych szczepień ochronnych przeciwko grypie dla pracowników ochrony zdrowia oraz dzieci i młodzieży szkolnej. 

Uwagi w zakresie dostępności rynkowej

NRL popiera działania mające na celu weryfikację procesu zmiany kategorii dostępności produktów leczniczych. W ocenie Izby, obecnie kryteria zmiany kategorii dostępności są niejasne a regulacje w tym zakresie zbyt liberalne.

Ponadto Rada popiera działania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa stosowania suplementów diety przez konsumentów oraz zmniejszenie zjawiska nieuzasadnionego względami medycznymi przyjmowania suplementów diety. 

Ograniczone i kontrolowane reklamy leków dostępnych bez recepty

- Odnosząc się do zawartych w projekcie dokumentu danych o odnotowanym na rynku wzroście wydatków na promocję wszystkich produktów dostępnych w aptekach bez recepty, samorząd lekarski podtrzymuje postulat o rozważenie wprowadzenia w Polsce zakazu bądź ograniczenia reklamy leków dostępnych bez recepty, wyrobów medycznych oraz suplementów diety. Natomiast, jeżeli reklama leków, wyrobów medycznych oraz suplementów diety kierowana do społeczeństwa jest dopuszczona, musi ona podlegać ścisłej kontroli pod kątem rzetelności przekazu i prawdziwości zawartych w niej informacji - postuluje Rada.

Samorząd lekarski postuluje też wprowadzenie dogodnego systemu rejestracji zgłaszania niepożądanych działań leków. - W projekcie dokumentu wskazano, że nastąpi wzmocnienie zaplecza technicznego umożliwiającego sprawne przekazywanie zgłoszeń działań niepożądanych oraz ich bieżącą analizę – brak jednak wyjaśnienia, o jakim zapleczu technicznymi jest tu mowa - wskazano w stanowisku.

Co z problemem wysokich dopłat pacjentów do leków?

Według NRL, autorzy dokumentu w ogóle nie odnoszą się do zasadniczego problemu systemu refundacji: wysokich dopłat pacjentów do leków refundowanyc.

- W projekcie dokumentu zostały przedstawione zasady podejmowania decyzji refundacyjnych. Naczelna Rada Lekarska uważa, że decyzje refundacyjne powinny obejmować wszystkie grupy chorych. Nie do akceptacji jest system refundacji, w którym decyzja o refundacji leku generycznego automatycznie oznacza, iż pacjent dotychczas leczony lekiem oryginalnym, jest zmuszony w praktyce, wbrew stanowisku lekarza, do zmiany terapii na lek generyczny – takie sytuacje mają miejsce w leczeniu szpitalnym i z perspektywy medycznej są niedopuszczalne, zwłaszcza w niektórych obszarach terapeutycznych, jak np. transplantologii - czytamy w stanowisku.

W ocenie NRL, refundację należy skierować głównie na preparaty o wysokich kosztach, i zrezygnować z rozproszonych dopłat do leków o niskim koszcie miesięcznej kuracji, przy których refundacja jest kilkuzłotowa.

Odciążyć lekarzy od zbędnej biurokracji

NRL wyraziła zaniepokojenie brakiem podejmowania skutecznych działań mających w celu odciążenie lekarzy od zbędnych czynności biurokratycznych. - Niepokoi fakt przedłużania się procesu wprowadzania systemów informatycznych w ochronie zdrowia, które mają zmniejszyć zaangażowanie lekarzy w procesy biurokratyczne i pozwolić im przeznaczyć więcej czasu pacjentowi. Z drugiej strony wprowadzanie w życie w trybie przyspieszonym, bez konsultacji publicznych aktów prawnych, tak jak to miało miejsce w odniesieniu do e-recepty, powoduje problemy z interpretacją i stosowaniem nowych przepisów - ocenia samorząd lekarski.

Samorząd lekarski stwierdza, że ogólnikowe potraktowanie wielu tematów pozostawia niedosyt informacji co do planowanych sposobów realizacji wyznaczonych celów.

Źródło: NRL


autor/ źródło: Polityka Zdrowotna/NRL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Neumann: poinformujemy przychodnie o proponowanych zmianach w POZ


Będziemy starali się zbudować własny przekaz, pokazując poszczególnym przychodniom i lekarzom rodzinnym, ile zyskają na nowym rozwiązaniu,…Sejm przyjął ustawę o zdrowiu publicznym. Opozycja…

Polska należy do czołówki krajów z największą…

Dysponentem tajemnicy lekarskiej są po śmierci pacjenta…

Redakcja

Odkrycie dot. komórek w trzustce otworzy nowe możliwości leczenia cukrzycy

W trzustce istnieją trzy rodzaje komórek, alfa, beta i delta. Komórki alfa produkują glukagon, który zwiększa poziom cukru we krwi, beta produkują insulinę, która obniża poziom glukagonu. Komórki delta produkują somatostatynę,…
Rzeczpospolita
Prasa

OZZL: rezydenci zachowają dotychczasową pensje

W aptekach brakuje leków - m.in. przeciwzakrzepowych…

Lekarze rodzinni przeciwko planowi Arłukowicza

Opole: nabór kandydatów na stanowisko dyrektora…

PTK proponuje: Optymalny model kompleksowej rehabilitacji…