MZ odpowiada NRL na pismo ws. konsultacji społecznych

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z 13 maja br. wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, iż Ministerstwo Zdrowia z przykrością przyjęło informację, że pismo zawierające prośbę o zaopiniowanie projektu Ministra Zdrowia ws. badań lekarskich dotarło do Naczelnej Rady Lekarskiej 12 maja 2014 r., tj. w dniu upływu terminu na zgłaszanie ewentualnych uwag.


"W ocenie Ministerstwa Zdrowia dzień wysłania przedmiotowego pisma w dniu 5 maja 2014 r. wydawał się wystarczający do zabezpieczenia interesu Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie wyrażenia opinii odnośnie procedowanego projektu” - napisał wiceminister

Jednocześnie wyjaśnił, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców został skierowany do ponownych uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych w wyniku uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnośnie konieczności dokładnego wdrożenia w ww. projekcie wszystkich przepisów wynikających z dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

Uwaga zgłoszona przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotycząca skreślenia w projekcie przepisów nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia i nie jest przedmiotem ponownych konsultacji. Projekt przekazany do zaopiniowania w dniu 5 maja 2014 r. pozostaje w ww. zakresie zgodny z ustaleniami podjętymi na konferencji w dniu 19 lutego 2014 r.

Wiceminister zdrowia zaprosił również przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na spotkanie dotyczące omówienia omawianego projektu w zakresie uwag otrzymanych w wyniku ponownych konsultacji, które odbędzie się w dniu 22 maja.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sztuczna inteligencja dopasuje skuteczny lek i jego dawkę w terapii nowotworowej. Nowa platforma zamiast laboratorium wykorzystuje dane zgromadzone w chmurze


Sztuczna inteligencja może zrewolucjonizować medycynę. Wykorzystuje biomarkery w celu dokładnego dopasowania pacjentów do badań klinicznych…CBA zatrzymało b. dyrektor Departamentu Gospododarki…

Połowa kobiet ze stwierdzonym rakiem szyjki macicy…

70 proc. Polaków należy do grupy zagrożonej czerniakiem

Wzrosła liczba przeszczepów od żywych dawców,…

IMS Health o projekcie majowej listy refundacyjnej

2 mln Polaków cierpi na przewlekłą obturacyjną…

NIPiP: zgłaszamy wotum nieufności dla ministra zdrowia

Operacje za pomocą robota da Vinci w kolejnym polskim…

W Gdańsku ruszył proces ws. śmierci pacjenta, któremu…