Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Dyrektor Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ zamieścił na stronie Narodowego Fundusze Zdrowia wyjaśnienia dotyczące interpretacji przepisów w zakresie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego.


Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których wynika obowiązek uiszczania przez przedsiębiorcę składek na ubezpieczenie zdrowotne. Fundacja wskazała, że prowadzi działalność statutową i gospodarczą zgodnie ze statutem. Jej organem kontrolnym jest rada Fundacji, zaś bieżący nadzór nad działalnością Fundacji i jej zarządu sprawuje prezydium rady Fundacji. Członkowie prezydium otrzymują wynagrodzenie - przychód z działalności wykonywanej osobiście, natomiast rada Fundacji jako całość działa społecznie na podstawie statutu i regulaminu rady.

R E K L A M A

Zdaniem Fundacji zakres kompetencji prezydium i rady Fundacji jest analogiczny jak zakres kompetencji rad nadzorczych spółek handlowych. Dlatego od 1 kwietnia 2003 r. Fundacja odprowadza do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składki na ubezpieczenie zdrowotne od wynagrodzeń wypłacanych przez Fundację członkom prezydium rady Fundacji. W konsekwencji w ocenie Fundacji członkowie prezydium rady Fundacji podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rad nadzorczych.

Z uwagi na stanowisko prezentowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, iż członkowie organów sprawujących funkcje tożsame lub zbliżone do rad nadzorczych, ale o innych nazwach, nie są traktowani jako członkowie rad nadzorczych, Fundacja zwróciła się z zapytaniem do NFZ.

W ocenie Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ stanowisko przedstawione w powyższym zakresie przez Fundację jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 35 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają zatem członkowie wszystkich rad nadzorczych. Ustawodawca nie ogranicza bowiem tego obowiązku jedynie do określonej kategorii rad nadzorczych np. tylko do rad nadzorczych w spółkach kapitałowych. Dlatego obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają członkowie rad nadzorczych spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i spółdzielni oraz innych podmiotów, w których taki organ funkcjonuje (czyli np. członkowie rady nadzorczej fundacji, jeśli taki organ zgodnie ze statutem funkcjonuje w danej fundacji). Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu nie podlegają natomiast członkowie innych organów o kompetencjach zbliżonych do rady nadzorczej czyli np. członkowie komisji rewizyjnej, rady osiedla czy rady fundacji. 

Więcej: nfz.gov.pl


autor/ źródło: NFZ/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoW ciągu najbliższych 5 lat służba zdrowia przejdzie…

Redakcja

Diagności laboratoryjni będą ścigani za łamanie zakazu reklamy

Obecna regulacja umożliwia podmiotom wykonującym działalność leczniczą, w tym diagnostom laboratoryjnym, na podawanie do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, jednakże treść…
kidl.org.pl
Komunikat

List otwarty pielęgniarek i położnych do premier…

Praca obciążona stresem sprzyja cukrzycy

Policzono pielęgniarki - resort zdrowia wstrzymuje…

Rutynowa morfologia pomaga wcześnie wykryć nowotwory…

Wzrasta liczba zgonów z powodu rozsianego raka piersi

Porozumienie Zawodów Medycznych chce spotkania z…

Nieprawidłowa dieta i stosowanie antybiotyków zaburzają…