Kontrola NIK dotycząca programów lekowych: są nieprawdiłowości

Od 1 lipca 2012 r. programy terapeutyczne zostały zastąpione programami lekowymi, realizującym te same cele, ale podlegającym innym regulacjom prawnym, określonym w ustawie refundacyjnej. Wprowadzenie tej ustawy miało dostosować polskie prawo do unijnej Dyrektywy Przejrzystości poprzez wprowadzenie bardziej transparentnych mechanizmów ustalania cen leków.Tymczasem Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że niektóre rozwiązania organizacyjne, wynikające z realizacji ustawy o refundacji, ograniczały przejrzystość systemu wdrażania i finansowania innowacyjnych produktów leczniczych.

Wykorzystanie - w procesie obejmowania refundacją leków - opinii ekspertów, którzy pozostają w konflikcie interesów oraz przyznanie bardzo szerokich kompetencji niektórym pracownikom Ministerstwa Zdrowia, może - w opinii NIK - stanowić zagrożenie dla obiektywizmu podejmowanych decyzji.

Świadczenia w ramach programów lekowych w znakomitej większości udzielane były na bieżąco. Zgodnie z wyjaśnieniami kierowników kontrolowanych szpitali, termin rozpoczęcia terapii zależy wyłącznie od tego, kiedy zgłoszą się pacjenci, spełniający wszystkie wymagane kryteria.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia, z uwagi na zapotrzebowanie większe niż możliwość finansowania, listy oczekujących prowadzono jedynie w przypadku trzech programów: leczenia wirusowego zapalenia wątroby typów B i C oraz stwardnienia rozsianego. Średni czas oczekiwania na leczenie wahał się od tygodnia w przypadku stwardnienia rozsianego do blisko pięciu miesięcy w przypadku wirusowego zapalenia wątroby typu C.

"Programy lekowe opracowuje Minister Zdrowia, a wdraża i finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Ceny leków, stosowanych w ramach programów są cenami urzędowymi. O włączenie danego leku do programu wnioskują firmy farmaceutyczne. Decyzję w tej sprawie wydaje Minister Zdrowia" - przypomina NIK.

Rozpatrzenie wniosku o objęcie leku refundacją, zgodnie z przepisami, nie powinno trwać dłużej niż 180 dni. Jak wynika z ustaleń kontrolerów Izby, zdarza się, że termin ten bywa przekraczany.  W siedmiu przypadkach na dziewięć zbadanych procedura wydłużała się o 17 -60 dni.

Uwzględniając jeszcze dodatkowo powtarzające się błędy i konieczność uzupełniania przez wnioskodawców dokumentacji - okres od dnia złożenia wniosku do podjęcia decyzji o objęciu leku refundacją wynosił od sześciu do jedenastu miesięcy.

W toku prac nad kwalifikowaniem leków do poszczególnych programów Agencja Oceny Technologii Medycznych występowała o opinie do ekspertów zewnętrznych będących autorytetami w danej dziedzinie medycyny, w tym m.in. do konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Aby zapewnić przejrzystość procesu oceny, eksperci zobowiązani byli do składania deklaracji o ewentualnym konflikcie interesów. Zadeklarowanie takiego konfliktu nie wykluczało jednak możliwości wykorzystania złożonej opinii.

Z ustaleń kontroli wynika, że wśród opinii ekspertów, wykorzystywanych w analizach opracowywanych przez Agencję, były opinie wielu specjalistów, którzy zgłosili konflikt interesów. Stwierdzono również przypadki dopuszczania do udziału w posiedzeniu Rady Przejrzystości (organu opiniodawczo-doradczego Agencji) ekspertów, którzy w ogóle nie złożyli deklaracji konfliktu interesów.

Mając na uwadze wszelkie ograniczenia, związane np. z tym, że grono specjalistów w określonej, czasem bardzo wąskiej, dziedzinie, może być stosunkowo nieliczne, Izba zauważa jednak, że korzystanie w procesie obejmowania refundacją leków opinii ekspertów, którzy pozostają w konflikcie interesów, może podważać bezstronność rekomendacji wydawanych przez Agencję.

Więcej: www.nik.gov.pl


autor/ źródło: NIK


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Opolskie: zyski i rozwój szpitali powiatowych


Rok 2013 był pomyślny finansowo dla szpitali w Nysie i Głuchołazach, podlegających pod powiat nyski.Ostra polemika w sejmie między Arłukowiczem a Pinkasem

NIK: rehabilitacja lecznicza w Polsce kuleje

Apelu NRL do ministra zdrowia ws. wynagrodzenia za…

Arłukowicz o pakiecie kolejkowym: chcemy zapewnić…

Kanadyjski inwestor zbuduje szpital w Żywcu i będzie…

Porozumienie z pielęgniarkami i położnymi możliwe…

NFZ chce zmian w finansowaniu SOR-ów i izb przyjęć

MZ oczekuje od firm farmaceutycznych obniżek cen…

Polskie badania nad testami genetycznymi dot. nowotworów…