Więcej niż co czwarty badany pozytywnie ocenia służbę zdrowia

W ciągu dwóch lat zwiększył się - z 19 do 28 proc. - odsetek osób zadowolonych z działania służby zdrowia; w dalszym ciągu jednak dwie trzecie ankietowanych ocenia ją krytycznie - wynika z sondażu, w którym CBOS badał opinie nt. funkcjonowania opieki zdrowotnej.Z badania CBOS wynika, że 28 proc. ankietowanych jest zdecydowanie zadowolonych lub raczej zadowolonych ze służby zdrowia. Zdecydowanie niezadowoleni oraz raczej niezadowoleni stanowią 68 proc. badanych.

Ośrodek bada oceny opieki zdrowotnej od 2001 r. w kilkuletnich odstępach czasu. Najniższy wskaźnik zadowolenia odnotowano w 2012 roku - wówczas pozytywną opinię na temat pracy służby zdrowia miał jedynie co piąty badany, a 78 proc. oceniało ją krytycznie.

System opieki zdrowotnej pozytywnie najczęściej oceniają ankietowani najmłodsi i najstarsi, badani gorzej wykształceni, uzyskujący najniższe dochody per capita, a także - nieco rzadziej - mieszkańcy mniejszych miejscowości. Rozczarowanie służbą zdrowia jest największe wśród respondentów, którzy w minionym półroczu korzystali z prywatnych świadczeń medycznych.

Badając percepcję funkcjonowania służby zdrowia CBOS poprosił ankietowanych o ustosunkowanie się do siedemnastu przedstawionych im opinii na temat lecznictwa - w stosunku do każdej z nich mogli oni określić, czy trafnie opisuje usługi uzyskiwane w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego.

Sondaż pokazał, że - w odbiorze społecznym - silną stroną polskiej służby zdrowia jest dostępność do lekarzy pierwszego kontaktu (74 proc. badanych potwierdziło taki pogląd), kompetencje lekarzy (według 65 proc. ankietowanych), oraz ich zaangażowanie w pracę i pomoc pacjentom (58 proc. odpowiedzi twierdzących). Najgorzej oceniane są: dostępność do lekarzy specjalistów (za problematyczną uznało ją 85 proc. badanych) oraz możliwości wykonania badań diagnostycznych (67 proc. wskazań).

Krytyczne oceny dominowały także w przypadku takich aspektów działania służby zdrowia jak: możliwości umówienia się na wizytę u lekarza w dogodnym terminie, równe traktowanie pacjentów (niezleżenie od ich stanu zdrowia), obsługa pacjentów przez administrację placówek, a także dogodność lokalizacji, w których pacjenci mogą wykonać badania diagnostyczne oraz skonsultować się z lekarzem specjalistą.

Ponad połowa ankietowanych pozytywnie oceniła: wykorzystanie nowoczesnej aparatury medyczną w leczeniu, jakość informacji na temat opieki lekarskiej, nocną pomoc medyczną, życzliwość i troskę w podejściu do pacjentów oraz warunki leczenia.

Opinie na temat poziomu odpłatności świadczeń medycznych są podzielone - połowa badanych uważa, że leczenie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego jest bezpłatne (pacjenci nie muszą ponosić kosztów wykraczających poza comiesięczną składkę), jednak niewiele mniejsza grupa (45 proc.) jest przeciwnego zdania.

CBOS zauważa, że ogólnie, lepszej ocenie funkcjonowania poszczególnych aspektów sprzyja starszy wiek, życie w mniejszej miejscowości oraz gorsze wykształcenie. Prawie we wszystkich poddanych analizie wymiarach funkcjonowania opieki zdrowotnej lepiej oceniali ją badani, którzy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy korzystali ze świadczeń wyłącznie w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Wśród przyczyn problemów w służbie zdrowia najwięcej badanych (42 proc.) wskazuje na niewłaściwą dystrybucje środków przeznaczonych na opiekę medyczną. Nieco mniej (39 proc.) uważa, że trudności z dostępnością do lekarzy i nienajlepsza jakość świadczeń wynika zarówno ze złego gospodarowania środkami, jak i zbyt małych nakładów na opiekę zdrowotną. Mniej więcej co ósma zapytana przez CBOS osoba (12 proc.) tłumaczy problemy w służbie zdrowia jej niedofinansowaniem.

Ankietowani zapytani o to, czy jakaś forma zwiększenia finansowania mogłaby poprawić działalność i zwiększyć dostępność opieki zdrowotnej najczęściej odpowiadali, że nie ma potrzeby zwiększenia nakładów na służbę zdrowia (38 proc. badanych). Blisko jedna trzecia respondentów (30 proc.) uważa, że jedynym skutecznym sposobem rozwiązania problemów z opieką medyczną jest zlikwidowanie obowiązkowej składki zdrowotnej i pozostawienie spraw związanych ze zdrowiem obywatelom.

 Jedna siódma badanych opowiada się za wprowadzeniem częściowej odpłatności za wszystkie usługi medyczne świadczone w ramach powszechnego ubezpieczenia, a tylko 6 proc. zaakceptowałoby podniesienie podatków lub składki zdrowotnej.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" zostało przeprowadzone metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5-11 czerwca 2014 r. na liczącej 1044 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.


autor/ źródło: PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Arłukowicz sobie, NFZ sobie


Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz zapowiedział zniesienie limitów w onkologii. Tymczasem NFZ zmniejsza finansowanie onkologii dziecięcej.…Aptekarze do resortu: tylko wysokie kary mogą zapobiec…

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje…

Redakcja

Znachorzy i uzdrowiciele działają zgodnie z prawem

Jej projekt przygotowali sami fizjoterapeuci. Przewiduje on m.in. powołanie samorządu tej grupy zawodowej, ustanowienie egzaminu państwowego dla niej i określenie zasad odpowiedzialności zawodowej. Bez niej legalnie działa na rynku 80 tys. różnego rodzaju…
Dziennik Gazeta Prawna
Prasa

Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz Minister Zdrowia stwierdził, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego chorób: ortopedyczno-urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i układu…
Artykuł
Redakcja

Mazowiecki oddział NFZ ws. interpretacji przepisów dot. obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego

Publikacja stanowi odpowiedź na wniosek z dnia 3 sierpnia 2015 r. Fundacja „W[…]” zwana dalej Fundacją, zwróciła się o wydanie interpretacji w indywidualnej sprawie co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów, z których…
NFZ/Rynek Zdrowia
NFZ

NIL o prawie dostępu do dokumentacji medycznej

Redakcja

Anestezjolodzy oceniają propozycje MZ

Związek Zawodowy Anestezjologów pozytywnie ocenia cele zapisane w projekcie ustawy a w szczególności poprawę standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawę dotyczącą zarządzania kolejkami oczekującymi na świadczenia opieki zdrowotnej oraz…
DKX/Rynek Zdrowia
Prasa

Naukowcy ostrzegają: uwaga na Wikipedię, opisy chorób…

Arłukowicz: była eskalacja żądań lekarzy, nie…