Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

Trzy pol­skie pro­jek­ty prze­szły do ko­lej­ne­go etapu unij­ne­go kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce. Ze­spo­ły na razie do­sta­ną po 0,5 mln euro na przy­go­to­wa­nie do dru­gie­go etapu, a jeśli w nim wy­gra­ją - otrzy­ma­ją po 20 mln euro na bu­do­wę lub mo­der­ni­za­cję cen­trów do­sko­na­ło­ści.


W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Ho­ry­zont 2020. Wśród 31 po­zy­tyw­nie oce­nio­nych wnio­sków, trzy sta­no­wią pol­sko-nie­miec­kie pro­jek­ty z udzia­łem ba­da­czy z Łodzi, War­sza­wy i Wrocławia. Wy­bra­ne w pro­gra­mie in­sty­tu­cje mają szan­sę roz­wi­nąć part­ner­stwo stra­te­gicz­ne z wiodącymi ośrod­ka­mi na­uko­wy­mi w Eu­ro­pie. 

Na razie każdy z 31 wy­bra­nych ze­spo­łów otrzy­ma po 500 tys. euro na przy­go­to­wa­nie szcze­gó­ło­we­go biz­ne­spla­nu za­kła­da­ją­ce­go taką współ­pra­cę. W dru­gim eta­pie mak­sy­mal­nie dzie­sięć spo­śród tych projek­tów może uzy­skać po 20 mln euro na roz­wój lub stwo­rze­nie cen­trum do­sko­na­ło­ści - wy­ja­śnio­no w prze­sła­nym do PAP ko­mu­ni­ka­cie Mi­ni­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. 

- To ogrom­ny suk­ces pol­skiej nauki, która goni czo­łów­kę w świa­to­wym wy­ści­gu in­no­wa­cyj­no­ści. Konku­ren­cja w ra­mach się­ga­nia po środ­ki unij­ne jest dziś ogrom­na. Do udzia­łu w kon­kur­sie było upraw­nio­nych aż 16 kra­jów - po­wie­dzia­ła po ogło­sze­niu wy­ni­ków kon­kur­su cy­to­wa­na w ko­mu­ni­ka­cie mi­ni­ster nauki prof. Lena Ko­lar­ska-Bo­biń­ska.

Pro­gram Te­aming for Excel­len­ce ma ni­we­lo­wać róż­ni­ce w za­kre­sie do­sko­na­ło­ści w dzie­dzi­nie badań mię­dzy pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi UE. Ma także zwięk­szyć in­we­sty­cje w kra­jach o niż­szych ran­kin­gach osią­gnięć ba­daw­czych. 

Wśród trzech po­zy­tyw­nie oce­nio­nych pol­skich pro­jek­tów zna­la­zło się Cen­trum In­no­wa­cyj­nych Biomate­ria­łów w Łodzi (In­ter­na­tio­nal Cen­tre for Re­se­arch on In­no­va­ti­ve Bio­ba­sed Ma­te­rials - ICRI-BioM) two­rzo­ne przez Po­li­tech­ni­kę Łódz­ką, Łódz­ki Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny oraz Cen­trum Badań Mo­le­ku­lar­nych i Ma­kro­mo­le­ku­lar­nych PAN we współ­pra­cy z dwoma in­sty­tu­ta­mi Maxa Planc­ka z Niemiec. Dzia­ła­nia cen­trum mają do­ty­czyć nauk che­micz­nych i nauk o no­wo­cze­snych ma­te­ria­łach. 

Szan­sę na 20 mln euro ma Wro­cław­skie Cen­trum Do­sko­na­ło­ści (Wroc­law Cen­ter for Excel­len­ce) tworzo­ne przez Po­li­tech­ni­kę Wro­cław­ską oraz In­sty­tut Fraun­ho­fe­ra w Dreź­nie i Uni­wer­sy­tet w Wuerzbur­gu z Nie­miec. Przed­mio­ta­mi za­in­te­re­so­wa­nia tego cen­trum są fo­to­ni­ka i na­no­ma­te­ria­ły. 

500 tys. euro na opra­co­wa­nie biz­ne­spla­nu otrzy­ma też CE­ZA­MAT Envi­ron­ment w War­sza­wie tworzony przez Po­li­tech­ni­kę War­szaw­ską oraz nie­miec­ki In­sty­tut Fraun­ho­fe­ra w Herms­dorf. Pro­jekt do­ty­czyć ma in­no­wa­cyj­nych, sa­mo­or­ga­ni­zu­ją­cych się sieci czuj­ni­ków che­micz­nych i bio­che­micz­nych umoż­li­wia­ją­cych wy­kry­wa­nie za­gro­żeń dla śro­do­wi­ska.


autor/ źródło: Infonfz/PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Lekarka zwolniona; powód - za mało zlecanych badań


Szef miejskiej przychodni POSUM w Poznaniu zwolnił lekarkę, bo wystawiała pacjentom za mało skierowań na badania.Obecność pediatry w podstawowej opiece zdrowotnej…

Specjalizacja dla każdego młodego lekarza

Badanie: lekarze POZ są słabo zaangażowani w profilaktykę…

Krzywdząca opinia o prywatnych szpitalach

MZ wyjaśnia OZZL problemy związane z realizacją…

Butelka whisky to wyraz wdzięczności czy już łapówka?

Zdaniem ekspertów zmiany w ochronie zdrowia spowodują…

Znane są już wyniki LEK-u.

Specjaliści o rewolucji w leczeniu pacjentów z WZW…