Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

Trzy pol­skie pro­jek­ty prze­szły do ko­lej­ne­go etapu unij­ne­go kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce. Ze­spo­ły na razie do­sta­ną po 0,5 mln euro na przy­go­to­wa­nie do dru­gie­go etapu, a jeśli w nim wy­gra­ją - otrzy­ma­ją po 20 mln euro na bu­do­wę lub mo­der­ni­za­cję cen­trów do­sko­na­ło­ści.


W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu Ho­ry­zont 2020. Wśród 31 po­zy­tyw­nie oce­nio­nych wnio­sków, trzy sta­no­wią pol­sko-nie­miec­kie pro­jek­ty z udzia­łem ba­da­czy z Łodzi, War­sza­wy i Wrocławia. Wy­bra­ne w pro­gra­mie in­sty­tu­cje mają szan­sę roz­wi­nąć part­ner­stwo stra­te­gicz­ne z wiodącymi ośrod­ka­mi na­uko­wy­mi w Eu­ro­pie. 

Na razie każdy z 31 wy­bra­nych ze­spo­łów otrzy­ma po 500 tys. euro na przy­go­to­wa­nie szcze­gó­ło­we­go biz­ne­spla­nu za­kła­da­ją­ce­go taką współ­pra­cę. W dru­gim eta­pie mak­sy­mal­nie dzie­sięć spo­śród tych projek­tów może uzy­skać po 20 mln euro na roz­wój lub stwo­rze­nie cen­trum do­sko­na­ło­ści - wy­ja­śnio­no w prze­sła­nym do PAP ko­mu­ni­ka­cie Mi­ni­ster­stwa Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­sze­go. 

- To ogrom­ny suk­ces pol­skiej nauki, która goni czo­łów­kę w świa­to­wym wy­ści­gu in­no­wa­cyj­no­ści. Konku­ren­cja w ra­mach się­ga­nia po środ­ki unij­ne jest dziś ogrom­na. Do udzia­łu w kon­kur­sie było upraw­nio­nych aż 16 kra­jów - po­wie­dzia­ła po ogło­sze­niu wy­ni­ków kon­kur­su cy­to­wa­na w ko­mu­ni­ka­cie mi­ni­ster nauki prof. Lena Ko­lar­ska-Bo­biń­ska.

Pro­gram Te­aming for Excel­len­ce ma ni­we­lo­wać róż­ni­ce w za­kre­sie do­sko­na­ło­ści w dzie­dzi­nie badań mię­dzy pań­stwa­mi człon­kow­ski­mi UE. Ma także zwięk­szyć in­we­sty­cje w kra­jach o niż­szych ran­kin­gach osią­gnięć ba­daw­czych. 

Wśród trzech po­zy­tyw­nie oce­nio­nych pol­skich pro­jek­tów zna­la­zło się Cen­trum In­no­wa­cyj­nych Biomate­ria­łów w Łodzi (In­ter­na­tio­nal Cen­tre for Re­se­arch on In­no­va­ti­ve Bio­ba­sed Ma­te­rials - ICRI-BioM) two­rzo­ne przez Po­li­tech­ni­kę Łódz­ką, Łódz­ki Uni­wer­sy­tet Me­dycz­ny oraz Cen­trum Badań Mo­le­ku­lar­nych i Ma­kro­mo­le­ku­lar­nych PAN we współ­pra­cy z dwoma in­sty­tu­ta­mi Maxa Planc­ka z Niemiec. Dzia­ła­nia cen­trum mają do­ty­czyć nauk che­micz­nych i nauk o no­wo­cze­snych ma­te­ria­łach. 

Szan­sę na 20 mln euro ma Wro­cław­skie Cen­trum Do­sko­na­ło­ści (Wroc­law Cen­ter for Excel­len­ce) tworzo­ne przez Po­li­tech­ni­kę Wro­cław­ską oraz In­sty­tut Fraun­ho­fe­ra w Dreź­nie i Uni­wer­sy­tet w Wuerzbur­gu z Nie­miec. Przed­mio­ta­mi za­in­te­re­so­wa­nia tego cen­trum są fo­to­ni­ka i na­no­ma­te­ria­ły. 

500 tys. euro na opra­co­wa­nie biz­ne­spla­nu otrzy­ma też CE­ZA­MAT Envi­ron­ment w War­sza­wie tworzony przez Po­li­tech­ni­kę War­szaw­ską oraz nie­miec­ki In­sty­tut Fraun­ho­fe­ra w Herms­dorf. Pro­jekt do­ty­czyć ma in­no­wa­cyj­nych, sa­mo­or­ga­ni­zu­ją­cych się sieci czuj­ni­ków che­micz­nych i bio­che­micz­nych umoż­li­wia­ją­cych wy­kry­wa­nie za­gro­żeń dla śro­do­wi­ska.


autor/ źródło: Infonfz/PAP


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Naukowcy wyhodowali pochwy z komórek pobranych od pacjentek


Sukces medycyny regeneracyjnej – cztery kobiety z zespołem Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH) otrzymały wyhodowane z ich własnych…Redakcja

Piecha i Balicki bardzo różnie o lekarskim sumieniu

Według doniesień medialnych prof. Chazan miał powołać się na klauzulę sumienia przy odmowie aborcji i nie wskazał szpitala, który wykona zabieg. - W Polsce obowiązuje ustawa o zawodzie lekarza, która zawiera klauzulę sumienia. Być może…
LJ/Rynek Zdrowia
Prasa
Redakcja

CSIOZ odpowiada na pismo NRL ws. funkcjonalności systemów informatycznych

Wśród zakładanych rezultatów i korzyści w zakresie e-Recepty w ramach Projektu P-1 planowane jest m.in.:• Udostępnienie spójnej bazy leków,• Udostępnienie modułu służącego do kontroli interakcji,•…
CSOZ/Rynek Zdrowia
Prawo i zarządzanie

Stanowisko NRL: MZ odpowiada za chaos przy wprowadzaniu…

Nieodpłatne szkolenia dot. opieki paliatywnej zwolnione…

Czy można zniszczyć oryginał dokumentacji medycznej?

NFZ zaprasza na szkolenie nt. dyrektywy transgranicznej

Polscy naukowcy bliżej poznania mechanizmów chorób…

Kolejne regulacje pakietów weszły w życie

Pielęgniarki mają wątpliwości ws. wypisywania…