RPP: monitorowanie pacjenta przy użyciu kamer tylko za jego wiedzą i zgodą

- Każdy pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych - podkreśla Krystyna Barbara Kozłowska, Rzecznik Praw Pacjenta, którą poprosiliśmy o prawną ocenę instalowania monitoringu wizyjnego w placówkach ochrony zdrowia.RPP zwraca uwagę, że pojęcie intymności i godności jest bardzo szerokie.

- Dlatego biorąc pod uwagę dobro i prawa pacjenta, pacjent powinien być informowany o zamiarze monitorowania i powinien świadomie wyrażać ewentualną zgodę bądź sprzeciw. Na pewno sama informacja o stosowaniu monitoringu powinna być zamieszczona w widocznym miejscu, tak aby pacjent z łatwością mógł się z nią zapoznać.

Zaznaczę, że nawet kiedy obraz kamery nie obejmuje samego pacjenta, czy tylko części jego ciała, może on odczuwać dyskomfort z uwagi na sam fakt nagrywania. Dlatego też każdy przypadek stosowania monitoringu powinien być rozpatrywany bardzo indywidualnie.

Zgodnie z przepisami art. 10 i 11 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz. U. UE. L. 95.281.31) osoby te muszą mieć świadomość faktu prowadzenia video-nadzoru, a tablice informacyjne o video-nadzorze powinny być widoczne, syntetyczne, umieszczone w sposób trwały w niezbyt dużej odległości od nadzorowanych miejsc. Muszą także wskazywać cele działań nadzoru, jak również administratora przetwarzania.

Rozporządzenie ministra zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, dopuszcza w niektórych przypadkach monitoring przy użyciu kamer. Chodzi tutaj o pomieszczenia tzw. ścisłego nadzoru, w których kamery służą do obserwacji pacjentów. Tym samym kamery mogą być instalowane:

- w zespole porodowym (pomieszczenie przeznaczone dla położnic i noworodka w pierwszych godzinach jego życia, po porodach powikłanych);

- w oddziale dziecięcym;

- w stacji dializ (stanowisko nadzoru pielęgniarskiego);

- w oddziale psychiatrycznym (jednoosobowe separatki).

Jeśli chodzi o szpitalne oddziały ratunkowe, nie ulega wątpliwości, że tzw. ciągi komunikacyjne, czy miejsca ogólnodostępne (recepcja, portiernia) mogą być monitorowane za pośrednictwem kamer. Nie widzę tutaj naruszenia praw pacjenta.

Jednakże w każdym przypadku musi być jasno określony cel takiego monitoringu, jego przeznaczenie, szczegółowe zasady monitorowania, zasady przechowywania obrazu itd. Te kwestie powinny być określane w regulaminach wewnętrznych placówek. Jeśli natomiast dotyczy to miejsc, w których są udzielane świadczenia zdrowotne - co do zasady, poza wyjątkami - taki monitoring mógłby stanowić naruszenie prawa pacjenta do intymności i godności.

Powtórzę raz jeszcze: każda sytuacja, każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie. Pacjenci w placówkach medycznych powinni czuć się jak najbardziej komfortowo, ich poczucie podmiotowości i godności jest niebywale istotne.

Dlatego zrozumiałe jest, że nawet sam widok kamery umiejscowionej nad wejściem na daną salę może być dużym dyskomfortem. Na osobach kierujących szpitalami, przychodniami itd. spoczywa niewątpliwie duża odpowiedzialność w zakresie ocenienia zasadności stosowania monitoringu.

W każdej sytuacji, gdy pacjent podejrzewa, że w jego przypadku doszło do naruszenia intymności i godności bądź też innych praw pacjenta, bardzo proszę o szybki kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta. Każdy może zgłosić problem korzystając z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii - 800 190 590 - czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 21.00. Wniosek można przesłać w tradycyjnej formie pisemnej lub też elektronicznej.


autor/ źródło: Krystyna Barbara Kozłowska


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Sądy częściej orzekają na korzyść pacjentów skarżących NFZ


Sądy częściej nakazują Funduszowi zwrot kosztów leczenia zarówno poza granicami Polski, jak i lekami nie objętymi refundacją.Sukces w regeneracji rdzenia ma swoją długą historię

NSA: minister nie mógł odmówić sprowadzenia i…

NFZ: ponad 3 tys. osób korzysta z e-learningu

NRL: w Trybunale sprawa rozporządzenia o ogólnych…

CBOS zbadał ilu Polaków zetknęło się przypadkiem…

EMA: uwaga na sfałszowaną herceptynę

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy wniosek NRL ws.…

Rzeczniczka rządu: szukamy rozwiązania ws. sytuacji…

Ocena Prezesa NRA sposobu przekazywania odmów realizacji