Prezes NRL pyta ministra finansów o wyjaśnienia ws. kas fiskalnych

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do ministra finansów, w którym podkreślił, że lekarze podejmują działania zmierzające do należytego wypełnienia obowiązku posiadania kasy fiskalnej, jednak stosowanie przepisów w praktyce rodzi wiele wątpliwości.1 stycznia weszło w życie rozporządzenie ministra finansów regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej i ewidencjonowania przy jej pomocy obrotu uzyskanego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Na mocy tego rozporządzenia nałożono na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek rejestrowania obrotu przy pomocy kas fiskalnych, niezależnie od wysokości osiąganych obrotów.

Rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. budzi wśród lekarzy i lekarzy dentystów szereg wątpliwości. Dlatego NRL prosi MF o udzielenie odpowiedzi na konkretne pytania przedstawione w piśmie, co ”ograniczy nieprawidłowości w ewidencjonowaniu obrotu wynikające wyłącznie z niezrozumienia skomplikowanych przepisów”.

W liście Prezesa Macieja Hamakiewicza do do Ministra Finansów Mateusza Szczurka czytamy:

"Lekarze i lekarze dentyści, którzy zarejestrowali praktyki lekarskie występują w obrocie w charakterze przedsiębiorców. Stosuje się do nich co do zasady przepisy rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wielu lekarzy i lekarzy dentystów w ramach posiadanej przez siebie praktyki udziela porad lekarskich, kończących się wystawieniem recepty dla najbliższych członków rodziny. Z tego tytułu lekarze i lekarze dentyści nie pobierają żadnych opłat. Co więcej, lekarze i lekarze dentyści, są uprawnieni do wystawienia również recepty dla siebie, na swój własny użytek. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 177) nakazuje lekarzowi w takiej sytuacji prowadzić uproszczoną dokumentację medyczną (§ 71a rozporządzenia), nawet jeśli lekarz nie prowadzi praktyki lekarskiej, tym bardziej zatem dokumentacja musi powstać, gdy recepta jest wystawiana w ramach prowadzenia praktyki. Dokumentacja ta dotyczy recept wystawianych przez lekarza dla siebie, dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa. Lekarze są uprawnieni do zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych. Z przepisów § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jednolity Dz. U. 2014 r., poz. 319) wynika uprawnienie do oznaczania recept wystawionych dla siebie i wskazanego kręgu rodziny, tj. małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa, jako recepty pro auctore i pro familiae.
Proszę o zajecie stanowiska, czy tego rodzaju nieodpłatna porada zakończona wystawieniem przez lekarza prowadzącego praktykę lekarską recepty dla siebie bądź dla członka swojej rodziny rodzi obowiązek zaewidencjonowania na kasie fiskalnej udzielonych tym osobom świadczeń zdrowotnych. Ponadto proszę o udzielenie odpowiedzi, czy tego rodzaju usługa medyczna dla siebie i członków najbliższej rodziny z punktu widzenia prawa podatkowego musi być zakwalifikowana jako mieszcząca się w prowadzonej działalności gospodarczej lekarza. Czy nie można przyjąć, że porady lekarskie świadczone dla siebie i członków najbliższej rodziny nie wchodzą w zakres działalności gospodarczej i w związku z tym nie wymagają rejestracji dla celów podatkowych?
Niektórzy lekarze świadczą nieodpłatnie usługi zdrowotne także innym osobom nie należącym do kręgu uprawnionych do uzyskania recepty pro familia – Kodeks Etyki Lekarskiej wspomina np. o dobrym obyczaju leczenia innych lekarzy bez odpłatności, może chodzić także o bezpłatne leczenie członków dalszej rodziny. Czy tego rodzaju nieodpłatna usługa medyczna również powinna być zaewidencjonowana przy pomocy kasy fiskalnej, a jeśli tak, to w jaki sposób - z wynagrodzeniem zerowym, czy stawką wynagrodzenia wynikającą dla tego rodzaju usługi z cennika. (...)"

Pełny tekst listu: nil.org.pl


autor/ źródło: Infonfz/NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Rozszczelnianie systemu


Teraz przyszła kolej na rozszczelnianie. Po kilku latach uszczelniania systemu w myśl obowiązującej dotąd doktryny Ewy Kopacz minister…Poznań: 800 widzów internetowej transmisji operacji…

Prawie 90 proc. dorosłych Polaków w ciągu dwóch…

ADHD to skutek działania pestycydów?

Każdego roku 150 tys. Polaków dowiaduje się, że…

MZ publikuje projekt rozporządzenia o Krajowym Rejestrze…

Pakiety kolejkowy i onkologiczny podpisane przez prezydenta

Redakcja

NFZ o listach oczekujących

Jak przypomina Fundusz w art. 20 ust. 10a-10d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) został uregulowany sposób postępowania w…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ

TK o uregulowaniu dostępu do marihuany w celach medycznych

Minister Arłukowicz nieugięty: koniec negocjacji…