NFZ: proponowane zmiany w leczeniu szpitalnym

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej związanych z diagnostyką i leczeniem onkologicznym w ramach tzw. "szybkiej ścieżki onkologicznej" oraz zasady ich finansowania - to główne założenia przedstawionego właśnie do konsultacji projektu zarządzenia zmieniającego zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne.


Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności dostosowania przepisów wydanych przez PrezesaNFZ do obowiązujących aktów prawnych, w szczególności do znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 października 2014 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 1441).

Świadczeniodawcy realizujący leczenie pacjentów z kartą diagnostyki i leczenia onkologicznego będą musieli zagwarantować pacjentowi terminową i kompleksową realizację świadczeń onkologicznych - rozumianą jako zapewnienie możliwości udzielania świadczeń zabiegowych, chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, czy medycyny nuklearnej, odpowiednio w trybie hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym. Oznacza to możliwość udzielania wszystkich świadczeń "pod jednym dachem" jak i w ramach umów o współpracy lub podwykonawstwo.

Na potrzeby rozliczania świadczeń związanych z leczeniem onkologicznym, w sposób określony w art. 136 ust. 2 ustawy o świadczeniach, wprowadzono nowy mechanizm rozliczania tzw. "zakres skojarzony nielimitowany". Oznacza to, że w umowie zostaną wyodrębniane środki przeznaczone wyłącznie na realizację wskazanych produktów w ramach pakietu onkologicznego. Kwoty z tytułu realizacji tych świadczeń będą mogły ulegać zwiększeniu.

Wprowadzony mechanizm finansowania świadczeń onkologicznych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, będzie miał zastosowanie w przypadku świadczeniodawców spełniających warunki dla realizacji tych świadczeń, określone w ww. rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (dodany § 4a ust. 1).

Dodatkowo, w katalogu do sumowania (1c) i katalogu świadczeń odrębnych (1b), utworzono nowe produkty dedykowane do rozliczenia opracowania przez konsylium planu leczenia pacjenta onkologicznego, oraz koordynacji procesu terapeutycznego przez wyznaczonego koordynatora.

W zakresie radioterapii wprowadzono możliwość finansowania noclegu pacjentów poza oddziałem szpitalnym, co likwiduje potrzebę hospitalizacji pacjenta jedynie z powodów geograficznych. W tym celu wprowadzono specjalny nowy produkt i nową wycenę w wysokości około 156 zł za osobodzień (przy pozostawieniu obecnie funkcjonującej wyceny świadczenia). Jednocześnie zwiększono wycenę leczenia pacjentów z powikłaniami po radioterapii nawet do kwoty około 468 zł. Jest to stawka wyższa niż obecnie obowiązująca za hospitalizację do radioterapii.

Świadczeniodawcy posiadający umowę o udzielanie świadczeń wyłącznie w zakresie teleradioterapia lub brachyterapia lub terapia izotopowa, którzy w dniu 1 stycznia 2015 r. nie spełnią wymagań w zakresie kompleksowego leczenia onkologicznego będą mogli realizować w ramach tej umowy świadczenia na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego, pod warunkiem posiadania umowy o współpracy z podmiotem koordynującym, o którym mowa w § 4a ust. 1 rozporządzenia.

Ponadto, do finansowania wprowadzono nowe świadczenia gwarantowane, dla realizacji których określono w rozporządzeniu dodatkowe wymagania, dotyczy to świadczeń wg ICD-992.312Obrazowo monitorowana stereotaktyczna i cybernetyczna mikroradioterapia (OMSCMRT) oraz 92.411Trwałe wszczepienie źródeł radioizotopowych. Nowe świadczenia będą finansowane od 1 kwietnia 2015 r.

W celu ułatwienia pacjentom identyfikacji placówki realizującej leczenie onkologiczne na nowych warunkach, wprowadzono przepisy zobowiązujące świadczeniodawców do umieszczenia na zewnątrz budynku, w którym udzielane są powyższe świadczenia, w miejscu ogólnie dostępnym, znaku graficznego - "logo szybkiej terapii onkologicznej".

Zgłaszanie uwag i opinii do przedstawionego projektu zarządzenia możliwe jest do 26 listopada 2014 roku.

Projekt zarządzenia - plik do pobrania


autor/ źródło: Narodowy Fundusz Zdrowia/mat.prasowy


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowoPrzełom w leczeniu WZW C. Jest szansa na wygranie…

Raport: potrzebne nowe bodźce do przekształceń…

Kolejny wygrany proces OZZL w Tychach

Redakcja

Znachorzy i uzdrowiciele działają zgodnie z prawem

Jej projekt przygotowali sami fizjoterapeuci. Przewiduje on m.in. powołanie samorządu tej grupy zawodowej, ustanowienie egzaminu państwowego dla niej i określenie zasad odpowiedzialności zawodowej. Bez niej legalnie działa na rynku 80 tys. różnego rodzaju…
Dziennik Gazeta Prawna
Prasa

Adam Kozierkiewicz: rozsądne propozycje dot. lekarzy…

Redakcja

GIF przypomina o obowiązku zgłaszania odmów realizacji zamówień

Chodzi o powiadomienie inspekcji przez apteki o braku możliwości zapewnienia dostępu do leku wydawanego na receptę. Informacje te powinny być przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej. Apteki…
oia.koszalin.pl
Farmacja

W ciągu najbliższych 5 lat służba zdrowia przejdzie…

Kto ma wskazać placówkę po odmowie świadczenia?

Kto wypisuje receptę? Lekarz czy ministerstwo?