MZ odpowiada NRL na pismo ws. konsultacji społecznych

W odpowiedzi na pismo prezesa NRL Macieja Hamankiewicza z 13 maja br. wiceminister Zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki poinformował, iż Ministerstwo Zdrowia z przykrością przyjęło informację, że pismo zawierające prośbę o zaopiniowanie projektu Ministra Zdrowia ws. badań lekarskich dotarło do Naczelnej Rady Lekarskiej 12 maja 2014 r., tj. w dniu upływu terminu na zgłaszanie ewentualnych uwag.


"W ocenie Ministerstwa Zdrowia dzień wysłania przedmiotowego pisma w dniu 5 maja 2014 r. wydawał się wystarczający do zabezpieczenia interesu Naczelnej Rady Lekarskiej w przedmiocie wyrażenia opinii odnośnie procedowanego projektu” - napisał wiceminister

Jednocześnie wyjaśnił, że projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców został skierowany do ponownych uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych w wyniku uwag zgłoszonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych odnośnie konieczności dokładnego wdrożenia w ww. projekcie wszystkich przepisów wynikających z dyrektywy 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy.

Uwaga zgłoszona przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotycząca skreślenia w projekcie przepisów nakładających na lekarzy obowiązek powiadamiania organu wydającego prawo jazdy o konieczności dokonania oceny predyspozycji zdrowotnych pacjenta, u którego stwierdzono przypadek wystąpienia epizodu ciężkiej hipoglikemii albo przypadek wystąpienia napadu o symptomatologii padaczkowej lub podejrzenie albo istnienie padaczki, została uwzględniona przez Ministerstwo Zdrowia i nie jest przedmiotem ponownych konsultacji. Projekt przekazany do zaopiniowania w dniu 5 maja 2014 r. pozostaje w ww. zakresie zgodny z ustaleniami podjętymi na konferencji w dniu 19 lutego 2014 r.

Wiceminister zdrowia zaprosił również przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej na spotkanie dotyczące omówienia omawianego projektu w zakresie uwag otrzymanych w wyniku ponownych konsultacji, które odbędzie się w dniu 22 maja.

Więcej: www.nil.org.pl


autor/ źródło: NIL


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Dlaczego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych” szwankuje?


Na początku sierpnia NIK ogłosił wyniki przeprowadzonej w ubiegłym roku kontroli Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. Ogólna…NFZ o kontrolach ordynacji lekarskiej w I kwartale…

Redakcja

NFZ: projekt zmian w zarządzeniu ws. umów na świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

Zarządzeniem zmieniającym zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, dokonano zmian…
nfz.gov.pl
NFZ

Zmiany w Prawie zamówień publicznych stają się…

Nowa lista leków refundowanych

Redakcja

NRL w sprawie oświadczeń składanych przez konsultantów

W ocenie prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozporządzenie dot. wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie…
NIL
Komunikat

Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy

GIF wycofuje szczepionkę stosowaną na odczulanie.…

Dla NFZ tzw. deklaracja wiary nie może być podstawą…

PRO apeluje o pilne działania ws. klauzuli sumienia