MZ o rekomendacjach dot. świadczeń pielęgniarskich i położniczych

Kierownictwo MZ zaakceptowało w środę (2 września) dokument "Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja."


Dokument powstał w oparciu o prace powołanego przez Ministra Zdrowia Zespołu do spraw analizy i oceny zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze oraz określenia kryteriów będących podstawą ustalania priorytetów w zakresie kształcenia podyplomowego.

W szczególności wzięto pod uwagę wyniki przeprowadzonych przez Zespół analiz tj.:

• analizy i oceny zabezpieczenia świadczeń wykonywanych przez pielęgniarki i położne w wybranych obszarach ochrony zdrowia; 
• analizy systemu kształcenia na kierunku pielęgniarstwo i na kierunku położnictwo; 
• analizy zapotrzebowania na różne rodzaje kształcenia podyplomowego, w szczególności na szkolenia specjalizacyjne dofinansowane ze środków publicznych.

Dokument zawiera charakterystykę demograficzną i epidemiologiczną społeczeństwa polskiego, aktualne dane liczbowe ilustrujące strukturę i organizację udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki i położne, w poszczególnych zakresach, na terenie całego kraju oraz szereg informacji na temat kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego pielęgniarek i położnych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz dokonano oceny aktualnego stanu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce i przedstawiono wypracowane rekomendacje dotyczące m.in. określenia docelowego wskaźnika pielęgniarek aktywnych zawodowo na 1 tysiąc mieszkańców, stworzenia polityki zatrudnienia pielęgniarek i położnych oraz wypracowania mechanizmów zapewniających podniesienie wynagrodzeń tych grup zawodowych.

W końcowej części dokumentu umieszczono sprawozdanie z dotychczasowej realizacji rekomendacji i załączono wykaz spotkań Kierownictwa Ministerstwa Zdrowia z przedstawicielami Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w okresie 08.12.2014 r.-18.08.2015 r.

Dokument „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze. Rekomendacje i ich realizacja” stanowi materiał wyjściowy do dalszych prac w resorcie, ukierunkowanych na rozwój pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce.

Jak przekonuje MZ, niezwykle ważny i pomocny będzie udział w tych pracach przedstawicieli Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który „sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony” i współdziała w ustalaniu kierunków rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa.

Plik dokumentu do pobrania: zobacz


autor/ źródło: mz.gov.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
GIF przypomina o obowiązku zgłaszania odmów realizacji zamówień


Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku przekazywania organom inspekcji farmaceutycznej informacji, w związku z wejściem…Resort zdrowia nie podjął jeszcze decyzji co do…

Redakcja

NFZ zapłaci szpitalowi w Olsztynie za nadwykonania z 2013 r.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Olsztynie zasądził kwotę nieco przekraczającą 5,5 mln zł za tzw. nadlimity wypracowane w 2013 r. Kwota ta została wydana na leczenie pacjentów, w przypadku których nie można…
Gazeta Wyborcza
Prawo i zarządzanie
Redakcja

Chcą walczyć z nowotworami i biurokracją

Prezesem Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych został dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii dr hab. n. med. Adam Maciejczyk. Oprócz niego w zarządzie nowego zrzeszenia są szefowie największych…
Radio Merkury, Gazeta Wyborcza
Prasa

Bezpłatne szkolenia dla młodych lekarzy - jak rozmawiać…

Zespół pęcherza nadreaktywnego - choroba 3 milionów…

W opinii MZ technicy radioterapii nie pracują w szkodliwych…

W listopadzie zmiany w pakiecie onkologicznym?

Lekarze medycyny estetycznej ostrzegają

Czy znachorzy i uzdrowiciele przestaną zagrażać…