Ministerstwo Zdrowia zmienia statut NFZ; to minister ma władzę

W poniedziałek (24 listopada) opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Po konsultacjach rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.


Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w brzmieniu nadanym ustawą z 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw zwaną ustawą nowelizującą.

Ustawa nowelizująca, celem wzmocnienia nadzoru nad Narodowym Funduszem Zdrowia wprowadziła zmiany w zakresie sposobu powołania zarówno Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i dyrektorów oddziałów wojewódzkich NFZ oraz członków Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i rad oddziałów wojewódzkich.

Kompetencje do powoływania wskazanych organów uzyskał minister zdrowia, dzięki czemu połączono w jednym podmiocie zarówno funkcje nadzorcze, jak i kreacyjne. Konsekwentnie, ustawa nowelizująca upoważniła ministra właściwego do spraw zdrowia do nadania w drodze rozporządzenia statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Dotychczas statut ten nadawał Narodowemu Funduszowi Zdrowia Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządzenia.

Oprócz zmiany podmiotu wydającego niniejsze rozporządzenie, projekt nie wprowadza zmian w treści rozporządzenia.

Czytaj: rcl.gov.pl


autor/ źródło: MZ


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Prywatne przychodnie podnoszą ceny - zbyt dużo chętnych


W Polsce dodatkowo na zdrowie ubezpiecza się już ponad 2,5 mln ludzi. Dlatego już nawet prywatne przychodnie zatykają się. Niektóre podnoszą…Rząd za większą ochroną praw pacjenta - przyjęto…

Pielęgniarki protestują pod Urzędem Marszałkowskim…

Lekarze FPZ cieszą się z dymisji Arłukowicza

Kolejny narodowy program zwalczania raka w tym półroczu…

Inicjatywa Awangarda: woj. śląskie stawia na medycynę,…

Prezes NRL pyta ministra finansów o wyjaśnienia…

Rak atakuje nocą i lekarze powinni to wykorzystać

Pakiet Arłukowicza wprowadzany w pośpiechu. Czym…

Esemesy tylko na numer 112

Uchwalona w 2013 roku ustawa przewidywała, że od 1 stycznia 2015 r. miało być możliwe wysyłanie esemesów do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999. Miały one trafiać do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego.…
Ekspert