IMS Health o projekcie majowej listy refundacyjnej

Projekt listy refundacyjnej, która będzie obowiązywać od 1 maja 2014 roku wprowadza w części aptecznej 4 nowe substancje. Poprzez rozszerzenie dotychczasowych wskazań refundacyjnych dla obecnych już na listach 2 substancji czynnych (riwaroksaban i kwas zoledronowy) większa liczba chorych zyskuje dostęp do leczenia. W przypadku programów lekowych korzystne zmiany dotyczą leków stosowanych w onkologii – komentuje IMS Health.W zakresie leków refundowanych na rynku aptecznym dodano ogółem 117 produktów (wg kodów EAN). Z wyjątkiem 10 paczek leków zawierających indakaterol, lakozamid, posakonazol oraz tramadol i paracetamol  dodane pozycje to substancje czynne obecne już w ramach refundacji aptecznej.
 Zmiany dopłaty pacjenta – podobnie jak w poprzednim obwieszczeniu -  dotyczą w sumie 765 pozycji leków. Wzrost dopłaty pacjenta o 10 zł lub więcej będzie dotyczyć 14 leków. Zmiana ta wynika w większości leków z obniżania ceny zbytu odpowiedników generycznych. Natomiast zmniejszenie dopłaty o 10 zł lub więcej  dotyczy 10 pozycji. Spośród 117 nowo dodanych paczek leków, w roku 2013 sprzedawało się 25 pozycji. Pacjenci kupując je ze 100% odpłatnością (bez refundacji) wydali na nie w 2013 roku blisko 8,4 mln zł. Wprowadzenie tych leków na listy refundacyjne, przy tej samej sprzedaży, zmniejszy wydatki pacjentów o 65% do kwoty 2,9 mln zł.
W efekcie skrócenia decyzji refundacyjnych lub braku kontynuacji refundacji 46 produktów (wg kodów EAN) zostało usuniętych z wykazów. Produkty te w 2013 roku osiągnęły wartość sprzedaży równą kwocie 3,2 mln zł liczoną w cenach detalicznych brutto. NFZ w 2013 roku wydatkował na nie kwotę 2,3 mln zł, co stanowiło 0,03 % całkowitych wydatków NFZ na refundację leków na rynku aptecznym. Pacjenci natomiast w tym samym okresie dopłacili do nich 1,2 mln zł.

Nowe substancje czynne i rozszerzenie wskazań na listach aptecznych:
Indakaterol  – wytyczne leczenia zalecają jego stosowanie w podtrzymującym leczeniu rozszerzającym oskrzela u dorosłych pacjentów z POCHP. Charakteryzuje się on m.in.: większym efektem rozszerzania oskrzeli, który utrzymuje się istotnie dłużej, bo ponad 24 godziny, względem formoterolu, czy salmeterol. Leki z grupy długo-działających β2-agonistów, do których należą leki zawierające formoterol, salmeterol oraz indakaterol w postaci mono, w roku 2013 osiągnęły wartość sprzedaży równa kwocie 220 mln zł, liczoną w cenie detalicznej brutto. W krajach Unii Europejskiej, indakaterol osiągnął w 2013 roku udział ilościowy na poziomie 21%. W Polsce udział  tej substancji, jest jak do tej pory poniżej 1%.
Lakozamid – refundowany od maja 2014 roku we wskazaniu terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej. Obecnie pacjenci z padaczką lekooporną mają dostęp do refundowanej retigabiny. W przypadku obu substancji dopłata pacjenta do leku wynosi od 3,20zł do 9,91 zł za opakowanie w zależności od dawki i wielkości opakowania. Z względu na wytyczne leczenia epilepsji oraz ograniczenie wskazań refundacyjnych leki te obejmują leczeniem wąską grupę pacjentów.
Posakonazol – refundowany za odpłatnością ryczałtową równą kwocie 3,2 zł we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT) u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych. Dotychczas lek ten był praktycznie nieosiągalny dla pacjenta, ze względu na cenę blisko 4 tys. zł za opakowanie.
Tramadol i paracetamol  – skojarzenie dwóch substancji w jednym leku pozwala  uzyskać zwiększenie siły analgezji w stosunku do leków podawanych w monoterapii. Leki tego typu osiągnęły w 2013 roku wartość sprzedaży równa kwocie 73 mln zł, liczoną w cenie detalicznej brutto. Lek będzie refundowany we wskazaniu nowotwory złośliwe (poziom odpłatności – bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu (poziom odpłatności – 30%).

Korzystną zmianą dla pacjentów jest rozszerzenie zakresu refundacji dla 2 substancji czynnych:
– kwas zoledronowy – we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach,
-  rivaroksaban – zwiększenie dostępu do leczenia dla pacjentów z zatorowością płucną  i zakrzepicą żył głębokich.

Programy lekowe i chemioterapia:
Dobrą wiadomością dla pacjentów jest zwiększenie dostępności leczenia poprzez rozszerzenie wskazań leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii.

Do najważniejszych zmian należą:
- refundacja leku zawierającego posakonazol – we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym;

- refundacja leku zawierającego pleriksafor – we wskazaniu mobilizacja macierzystych komórek krwiotwórczych u pacjentów w wieku 18 lat i powyżej, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych;

 - rozszerzenie zakresu wskazań refundacyjnych dla leku zawierającego bendamustynę;

- zmiana treści programu lekowego – leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) co pozwoli na objęcie leczeniem pacjentów poniżej 18 roku życia;

- zmiana zakresu wskazań refundacyjnych dla substancji kwas zoledronowy, która umożliwi refundację leku u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym przebiegającym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.


autor/ źródło: IMS Health


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
W Bydgoszczy zaczynają kształcić inżynierów telemedycznych. Czy jest taka potrzeba?


1 kwietnia br. trzydziestu studentów, którzy zakończyli I etap studiów i obronili swoje prace inżynierskie, rozpoczęło naukę na pierwszym…Za dwa lata próby kliniczne z użyciem sztucznej…

Redakcja

GIF przypomina o obowiązku zgłaszania odmów realizacji zamówień

Chodzi o powiadomienie inspekcji przez apteki o braku możliwości zapewnienia dostępu do leku wydawanego na receptę. Informacje te powinny być przekazywane w formie pisemnej lub elektronicznej. Apteki…
oia.koszalin.pl
Farmacja

Tłuszcz – wróg czy przyjaciel? 10 faktów, o których…

Nowy stary minister zdrowia. Arłukowicz zostaje!

Średnio co 8 minut ktoś w Polsce dostaje udaru mózgu.…

PPOZ: oczekujemy podwyżek dla pielęgniarek POZ od…

Poznań: 800 widzów internetowej transmisji operacji…

Redakcja

NFZ do świadczeniodawców POZ ws. dodatkowych dokumentów

"Oświadczenie o uzgodnieniu podziału środków na zwiększenie finansowania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki POZ, położne POZ, pielęgniarki/higienistki szkolne" (załącznik nr 1) oraz kopię stosownych dokumentów…
NFZ
NFZ

O stwardnieniu guzowatym niewiele wiedzą nawet lekarze