Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały dokumentacji medycznej

W jakiej formie można pacjentowi udostępnić dokumentację medyczną? Czy dopuszcza się wydanie oryginałów dokumentacji medycznej za zatrzymaniem dowodu osobistego pacjenta w zastaw?Rzecznik praw pacjenta przypomina, że wydanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta, oryginału dokumentacji medycznej powinno nastąpić za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Pacjent nie powinien być proszony o pozostawienie dowodu osobistego, jako zastaw. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno bowiem zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Rzecznik informuje także, że przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie dowodu osobistego pacjenta w zastaw, nie jest uzasadnione. W myśl art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu.

Wydanie oryginału dokumentacji medycznej, wiąże się także z obowiązkiem, po stronie podmiotu leczniczego, pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wydanej dokumentacji, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rzecznik przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii,

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


autor/ źródło: bpp.gov.pl / medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
AOTM: będą kolejne rekomendacje?


Podczas 28. posiedzenia Rada Przejrzystości wypowie się na temat refundowania 8 substancji czynnych w ramach programów chemioterapii niestandardowej.Starzejące się społeczeństwo to coraz większy…

Ministerstwo opublikowało projekt rozporządzenia…

Prawidłowy poziom cukru we krwi nie chroni przed…

Sąd wydał pierwszy wyrok nakazujący NFZ zwrot kosztów…

Czarne listy lekarzy coraz chętniej czytane

Redakcja

Nowe rozporządzenie, nowe kłopoty dla pielęgniarek?

W rezultacie, jak twierdzą pielęgniarki, może to doprowadzić do szukania oszczędności finansowych poprzez znaczne ograniczenia liczby personelu. 

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku pracuje ponad 550 pielęgniarek. Po przeprowadzce…
GP24.PL
Prawo i zarządzanie

Pierwsza pomoc w zawale o 86 proc. zwiększa szanse…

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia NFZ życzy środowisku…

Komórki odpornościowe przyczyniają się do rozwoju…