Czy i w jakiej formie wydawanać pacjentowi oryginały dokumentacji medycznej

W jakiej formie można pacjentowi udostępnić dokumentację medyczną? Czy dopuszcza się wydanie oryginałów dokumentacji medycznej za zatrzymaniem dowodu osobistego pacjenta w zastaw?Rzecznik praw pacjenta przypomina, że wydanie pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu oraz osobie upoważnionej przez pacjenta, oryginału dokumentacji medycznej powinno nastąpić za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu. Pacjent nie powinien być proszony o pozostawienie dowodu osobistego, jako zastaw. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dowodu osobistego nie wolno bowiem zatrzymywać, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.

Rzecznik informuje także, że przypadku wydania oryginału dokumentacji medycznej zatrzymanie dowodu osobistego pacjenta w zastaw, nie jest uzasadnione. W myśl art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, dokumentacja medyczna zawiera co najmniej oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości, m.in. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania. W prowadzonej dokumentacji medycznej, podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych dysponuje więc wszelkimi danymi, które zamieszczone są w dowodzie osobistym, a które będą pomocne przy ewentualnym dochodzeniu zwrotu oryginału dokumentacji medycznej w związku z jej nieoddaniem po wykorzystaniu.

Wydanie oryginału dokumentacji medycznej, wiąże się także z obowiązkiem, po stronie podmiotu leczniczego, pozostawienia kopii lub pełnego odpisu wydanej dokumentacji, o czym stanowi § 78 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Rzecznik przypomina, że dokumentacja medyczna może być udostępniona w jednej z poniższych form:

1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,

2) poprzez sporządzenie jej wyciągów odpisów lub kopii,

3) poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


autor/ źródło: bpp.gov.pl / medexpress.pl


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Lekarz internista wraz z pediatrą mogą zakładać POZ-y


W niedzielę (15 czerwca) weszły w życie przepisy umożliwiające otwieranie praktyk podstawowej opieki zdrowotnej przez pediatrów wspólnie…Śmiertelność pacjentów z żylną chorobą zakrzepowo-zatorową…

GIF wycofuje z obrotu popularną maść na bóle stawów…

Od stycznia lekarze będą mogli wystawiać e-zwolnienia

Sposób na wykrycie raka trzustki we wczesnym stadium

Lekarze nie mogą zdiagnozować wszystkich alergii…

Polacy wydają coraz więcej na leki bez recepty.…

Poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych głównym…

Redakcja

NFZ o wynikach kontroli NIK

"Podsumowanie wyników kontroli zaprezentowane w przekazywanej przez NIK informacji o wynikach kontroli i negatywny wydźwięk przedstawionych w niej sformułowań wydają się być nieadekwatne do ocen przedstawionych przez NIK w wystąpieniach pokontrolnych"…
Narodowy Fundusz Zdrowia
NFZ
Redakcja

EEC 2014: placówki zdrowia nieatrakcyjne dla rynku kapitałowego

- W tej chwili rozliczam już 17. projekt. W sumie nasz szpital pozyskał 168 mln zł na inwestycje. Wszystko to jednak jest ciągle niewystarczające - mówił Marek Nowak, dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. Dr W. Biegańskiego w Grudziądzu.
JJ/Rynek Zdrowia
Prasa