BCC: potrzebne zmiany w NFZ

Zdaniem BCC dobrze, że wreszcie został ogłoszony konkurs na prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Ale zdaniem ekspertów z BCC potrzebne są dużo większe zmiany w strukturze NFZ. Jakie?


BCC chwali Ministerstwo Zdrowia, że wreszcie ogłosiło konkurs na prezesa NFZ. „Przedłużający się wakat na tym stanowisku to szkodliwa praktyka – stwarza wiele niejasności interpretacyjnych związanych z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, co powoduje wiele wątpliwości co do obowiązującej mocy prawnej zarządzeń p.o. prezesa NFZ i podejmowanych na ich podstawie decyzji. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że w zarządzaniu NFZ niezbędna jest stabilizacja kadrowa, przejrzyste i bezkonfliktowe relacje prezesa NFZ z ministrem zdrowia. Jest to szczególnie ważne dla zapewnienia skutecznej realizacji pakietu onkologicznego i kolejkowego oraz poprawy dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej – pisze w komunikacie BCC.

Ale zdaniem organizacji powinno dojść do decentralizacji urzędu. „Należy ograniczyć kompetencje Funduszu i jego prezesa, sprowadzając je głównie do roli płatnika, a nie regulatora rynku” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie BBC liczy, że nowo wybrany prezes uzyska akceptację i poparcie pacjentów, pracodawców, szpitali itp.


autor/ źródło: Informacja prasowa/Medexpress


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Z okazji Światowego Dnia Zdrowia NFZ życzy środowisku medycznemu...


Do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęło pismo z NFZ, w którym Wiesława Anna Kłos, zastępca prezesa ds. finansowych złożyła życzenia…Ratownicy medyczni: praca do 67 roku? Nie damy rady

Kielce: specjaliści nie godzą się na wydłużenie…

Gdy antybiotyki nie działają, stosują bakteriofagi

Wczesne objawy choroby Alzheimera, jakie je rozpoznać?

Redakcja

Trzy polskie zespoły badawcze z szansą na 20 mln euro z UE

W pią­tek (30 stycznia) Ko­mi­sja Eu­ro­pej­ska ogło­si­ła wy­ni­ki pierw­sze­go etapu kon­kur­su Te­aming for Excel­len­ce or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ra­mach pro­gra­mu…
Infonfz/PAP
Nauka i Zdrowie

Polska w tyle Europy pod względem dostępu pacjentów…

Redakcja

OZZL przypomina rezydentom, że maja takie same prawa jak lekarze

Jedyną różnicą jest administracyjne (na drodze rozporządzenie ministra zdrowia ) ustalenie wysokości płacy zasadniczej lekarza rezydenta. (Dyrektor może ogólne wynagrodzenie rezydenta podnieść przez przyznanie dowolnego dodatku).Lekarzy…
OZZL
Prawo i zarządzanie

Sprawdzisz genom dzieci jeszcze przed ich poczęciem?

Pomysł na finansowe wsparcie szpitali - czy placówki…