Anestezjolodzy oceniają propozycje MZ

Związek Zawodowy Anestezjologów przesłał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 kwietnia 2014 roku


Związek Zawodowy Anestezjologów pozytywnie ocenia cele zapisane w projekcie ustawy a w szczególności poprawę standardu opieki nad pacjentem onkologicznym, poprawę dotyczącą zarządzania kolejkami oczekującymi na świadczenia opieki zdrowotnej oraz poprawę funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. 

W projekcie ustawy nie przedstawiono rozwiązań zwiększających poziom finansowania opieki zdrowotnej ze środków publicznych natomiast przedstawiono rozwiązania zwiększające koszty administracyjne dotyczące zarządzania systemem w szczególności dotyczące utworzenia nowych 
instytucji centralnych i rozszerzeniem kompetencji organów administracji wojewody . 

W opinii ZZA celów w projekcie ustawy nie uda się osiągnąć bez zwiększenia w sposób znaczący wydatkowanych nakładów na ochronę zdrowia. 

Uwagi szczegółowe: 
1. Rozdział 1 b Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ZZA pozytywnie ocenia projekt powołania Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako instytucji publicznej dokonującej analizy rzeczywistych kosztów procedur medycznych. Mamy nadzieję, że niezależna od płatnika wycena kosztów spowoduje miedzy innymi znaczący wzrost wyceny procedur z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii gdyż w opinii ekspertów 
ZZA obecne procedury są znacząco niedoszacowane średnio o około 23%. 

Uważamy, że finansowanie taryfikacji świadczeń powinno pochodzić z budżetu będącego w dyspozycji Ministra właściwego do spraw zdrowia a nie ze środków NFZ przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. W art. 31.t ust 5-7 proponujemy dokonać zmiany zapisu na "Taryfikacja świadczeń finansowana jest z budżetu będącego w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w wysokości 0,07% przychodów na ubezpieczenie zdrowotne". 

2. Dział IV A Ocena potrzeb zdrowotnych ZZA pozytywnie ocenia idee tworzenia map potrzeb zdrowotnych. Uważamy, że stworzenie map 
potrzeb zdrowotnych potwierdzi obecne problemy z zapewnieniem potrzeb zdrowotnych związanych ze świadczeniami realizowanymi dla pacjentów w stanie bezpośredniego zagrożenia życia leczonych w oddziałach intensywnej terapii. W celu doprecyzowania priorytetów zdrowotnych określonych przez poszczególnych wojewodów, proponujemy obligatoryjne wprowadzenie 5 zakresów świadczeń kluczowych dla bezpieczeństwa zdrowotnego: kardiologii, medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii i onkologii. 

Proponujemy zmiany w zapisie art. 95 d. 1. 
"Mając na uwadze stan zdrowia świadczeniobiorców ustalony na podstawie mapy regionalnej o której mowa w art.95c ust1 priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej ustalają wspólnie właściwie wojewodowie w porozumieniu z Radą Regionalną ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych z zakresu kardiologii, medycyny ratunkowej, anestezjologii i intensywnej terapii oraz neonatologii i onkologii" 

Poza tym Związek Zawodowy Anestezjologów pozytywnie ocenia projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z dnia 7 kwietnia 2014 r., a w szczególności umożliwienie realizacji świadczeń w ramach poradni toksykologicznej przez lekarzy z I stopniem specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii i nie wnosi żadnych uwag.


autor/ źródło: DKX/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
NFZ przypomina o obowiązku przestrzegania kontraktu - w tym również terminację ciąży


Szpital lub oddział ginekologiczno-położniczy, który ma z NFZ podpisany kontrakt, ma obowiązek wykonywać świadczenia ginekologiczno-położnicze,…Nadciśnieniowcy mniej się martwią

W listopadzie zmiany w pakiecie onkologicznym?

Polscy lekarze wyznaczają standardy w leczeniu uszkodzeń…

Ewa Błaszczyk najbardziej wpływową kobietą polskiej…

Angelina Jolie podjęła słuszną decyzję uważa…

Jarosław Kaczyński proponuje debatę o służbie…

Badają zespół chronicznego zmęczenia

Polski wynalazek ułatwi powrót do zdrowia po urazach…

W ocenie Premier Kopacz rządowy program in vitro…