Adam Kozierkiewicz: rozsądne propozycje dot. lekarzy rodzinnych i specjalistów

Roz­sze­rze­nie moż­li­wo­ści dia­gno­sty­ki dla le­ka­rzy ro­dzin­nych i zmo­ty­wo­wa­nie spe­cja­li­stów do dia­gno­zo­wa­nia no­wych pa­cjen­tów to roz­sąd­ne pro­po­zy­cje, które mogą pomóc skró­cić ko­lej­ki pa­cjen­tów - oce­nił eks­pert ds. ochro­ny zdro­wia Adam Ko­zier­kie­wicz.Eks­pert od­niósł się w ten spo­sób do przed­sta­wio­nych przez mi­ni­stra zdro­wia Bar­to­sza Ar­łu­ko­wi­cza za­ło­żeń tzw. pa­kie­tu ko­lej­ko­we­go. Pro­po­zy­cje mają uła­twić do­stęp m. in. do le­ka­rzy spe­cja­li­stów i przy­spie­szyć le­cze­nie dla cho­rych na raka.

- Moż­li­wość szer­szej dia­gno­sty­ki przez le­ka­rza POZ to dobry po­mysł. Także roz­wią­za­nia do­ty­czą­ce spe­cja­li­stów, zmo­ty­wo­wa­nia ich do dia­gno­zo­wa­nia no­wych pa­cjen­tów za­miast wy­pi­sy­wa­nia re­cept do­tych­cza­so­wym pa­cjen­tom to krok w do­brym kie­run­ku - mówił dla PAP Ko­zier­kie­wicz.

Po­zy­tyw­nie oce­nił także pro­po­zy­cje, aby zwięk­szyć kom­pe­ten­cje pie­lę­gnia­rek i moż­li­wość wy­pi­sy­wa­nia przez nie re­cept na nie­któ­re leki lub ba­da­nia dia­gno­stycz­ne.

- Do­brym po­my­słem jest po­nad­to znie­sie­nie ko­niecz­no­ści otrzy­my­wa­nia przez pa­cjen­ta co 12 mie­się­cy za­świad­cze­nia od spe­cja­li­sty, aby le­karz POZ mógł prze­dłu­żać re­cep­ty - dodał. We­dług niego pro­po­zy­cja, że le­karz spe­cja­li­sta bę­dzie mógł wy­pi­sać re­cep­tę na 12 mie­się­cy, wy­da­je się ko­rzyst­na dla pa­cjen­tów, jed­nak rodzi także za­gro­że­nie nad­użyć.

We­dług Ko­zier­kie­wi­cza pro­po­zy­cja pro­wa­dze­nia 10 cen­tral­nych ko­le­jek do naj­bar­dziej ob­le­ga­nych dzie­dzin to po­mysł trud­ny do wy­ko­na­nia. Z kolei pozy­tyw­nie od­niósł się do pro­po­zy­cji no­we­go spo­so­bu ra­por­to­wa­nia do NFZ przez przy­chod­nie i szpi­ta­le in­for­ma­cji o ko­lej­kach.

- Ra­por­to­wa­nie najbliż­sze­go ter­mi­nu ma sens, po­nie­waż to jest wła­śnie in­for­ma­cja, któ­rej po­trze­bu­ją pa­cjen­ci - mówił Ko­zier­kie­wicz.

- Pój­ście w kie­run­ku jed­no­dnio­wych ho­spi­ta­li­za­cji - to trze­ba zro­bić - pod­kre­ślił eks­pert i dodał, że na­kła­dy na szpi­tal­nic­two są obec­nie zbyt wy­so­kie, a zbyt wiele ho­spi­ta­li­za­cji wy­ko­nu­je się, po­nie­waż roz­li­cza­nie świad­cze­nia w takim try­bie bar­dziej się opła­ca.

Ko­zier­kie­wicz jako ko­rzyst­ną oce­nił także za­po­wiedź wy­dłu­że­nia umów pod­pi­sy­wa­nych przez NFZ z le­ka­rza­mi, przy­chod­nia­mi i szpi­ta­la­mi.

- Kon­trakt po­wi­nien gwa­ran­to­wać po­ziom fi­nan­so­wa­nia, jed­nak w ta­kich umo­wach wie­lo­let­nich musi być za­pi­sa­na moż­li­wość zmia­ny np. pro­fi­lu od­dzia­łu. W ciągu 10 lat może się oka­zać, że bar­dziej niż pe­dia­trycz­ny po­trzeb­ny jest od­dział ge­ria­trycz­ny - dodał.

Eks­pert od­niósł się rów­nież do przed­sta­wio­nych pro­po­zy­cji do­ty­czą­cych do­stę­pu pa­cjen­tów on­ko­lo­gicz­nych do le­cze­nia. Karta pa­cjen­ta onkologicznego, którą za­ło­ży le­karz ro­dzin­ny pa­cjen­to­wi z po­dej­rze­niem no­wo­two­ru, bę­dzie upraw­nia­ła do le­cze­nia bez li­mi­tów w okre­ślo­nych krót­kich ter­mi­nach.

- W on­ko­lo­gii Mi­ni­ster­stwo Zdro­wia za bar­dzo wcho­dzi w za­rzą­dza­nia na po­zio­mie mikro, co po­win­no być w ge­stii kie­row­ni­ków kon­kret­nych pla­có­wek i szpi­ta­li - oce­nił. Dodał, że do­świad­cze­nie po­ka­zu­je, że takie roz­wią­za­nia nie spraw­dza­ją się.

Zwró­cił także uwagę, że znie­sie­nie li­mi­to­wa­nia może pro­wa­dzić do nad­użyć i trud­no bę­dzie nad tym za­pa­no­wać. We­dług Ko­zier­kie­wi­cza wąt­pli­wo­ści budzi także wpro­wa­dze­nie karty pa­cjen­ta on­ko­lo­gicz­ne­go, po­nie­waż może to na­ru­szać za­sa­dę rów­no­ści.


autor/ źródło: Polska Agencja Prasowa/Rynek Zdrowia


Zobacz też

 Przeczytaj dodatkowo
Będzie multimedialna platforma edukacyjna dla pacjentów po przebytym zawale


Aby ułatwić dostęp do rzetelnych informacji na temat prewencji chorób krążenia, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne planuje uruchomienie…Sok z grejpfruta może zabić!

Druk przestrzenny = sprawne ciało do późnej starości?

Diagnostyka molekularna pozwala ocenić predyspozycje…

Redakcja

Jubileuszowe Spotkania Kardiologiczne - najbliższe spotkanie w Łodzi

Sympozjum odbędzie się w hotelu DoubleTree by Hilton Hotel, ul. Łąkowa 29, w Łodzi, w dniu 6 listopada 2014 r. Udział w sympozjum jest bezpłatny (za uczestnictwo będą przysługiwały W programie…
Komitet Organizacyjny Sympozjum
Konferencje

Ministerstwo Zdrowia swoje, NFZ swoje, czyli jak wydłużyć…

MF ws. kas fiskalnych m.in. w gabinetach lekarskich

Prezydent podpisał nowelę o zmianach w podstawowej…

PPOZ o wątpliwościach dotyczących książeczki…

Krytyczny głos samorząówu w sprawie ustawy dekomercjalizacyjnej…